වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX B/NEW WASHING MACHINE
INNOVEX B/NEW WASHING MACHINE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Damro washing machine
Damro washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG EXPRESS COOL FRIDGE
LG EXPRESS COOL FRIDGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigirator
LG Refrigirator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sharp Convention Microwave Oven
Sharp Convention Microwave Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - KDK Fan for sale
KDK Fan for sale

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG fridge
LG fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator 3 door
LG Refrigerator 3 door

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - CLOTH DRYER
CLOTH DRYER

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,950

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool single door fridge icemagic
Whirlpool single door fridge icemagic

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans LG 3 door refrigerator
Abans LG 3 door refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Rice Cooker Gas New 10 Ltr
Rice Cooker Gas New 10 Ltr

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric Deep Fryer 3 Ltr
Electric Deep Fryer 3 Ltr

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans Rice cooker
Abans Rice cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,300

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans mixer grinder
Abans mixer grinder

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Frego branded Chest Freezer
Frego branded Chest Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool Refrigerator
Whirlpool Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX BY DAMRO WASHING MACHINE
INNOVEX BY DAMRO WASHING MACHINE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - HITACHI vacuum cleaner
HITACHI vacuum cleaner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave oven
Microwave oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!