වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Haier Deep Freezer
Haier Deep Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Goldstar Refrigerator
Goldstar Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Innovex washing machine-new
Innovex washing machine-new

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Cooker & Oven
Cooker & Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Chicken roasting oven
Chicken roasting oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Digital Inverter Fridge
Samsung Digital Inverter Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Panasonic Microwave
Panasonic Microwave

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,900

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Fridge
LG Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Rice cooker- Automatic (Arpico) 2.8 L
Rice cooker- Automatic (Arpico) 2.8 L

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Lg 2 door fridge
Lg 2 door fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Hisense Freezer
Hisense Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep Freezer
Deep Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Steam MOP
Steam MOP

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,300

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Single Door
Singer Single Door

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Toshiba Refrigerator
Toshiba Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - MICROWAVE OVEN
MICROWAVE OVEN

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Double Door Fridge
LG Double Door Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Toshiba Fridge
Toshiba Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sharp Fridge (Used)
Sharp Fridge (Used)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG FRIDGE
LG FRIDGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 205L INNOVEX FREEZER
205L INNOVEX FREEZER

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 56,500

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator (Used)
Refrigerator (Used)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vacuum Cleaner
Vacuum Cleaner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Rechargeable Emergency Light
Rechargeable Emergency Light

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,950

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!