දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Crown 4 burner cooker with oven
Crown 4 burner cooker with oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Fridge
Samsung Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX Deep freezer
INNOVEX Deep freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - CHOCOLATE FOUNTAIN
CHOCOLATE FOUNTAIN

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bottle cooler
Bottle cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Used Refrigerator
Used Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Gas’s Coker
Gas’s Coker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Daewoo Fridge
Daewoo Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washine Machine
Washine Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - National washing machine
National washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Large Capacity Daewoo Fridge
Large Capacity Daewoo Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave Oven
Microwave Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX freezer
INNOVEX freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Indesit Gas Oven
Indesit Gas Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 92,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - National Washing Machine
National Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - CHEST FREESZER
CHEST FREESZER

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electronic Freezer
Electronic Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Nikai 04 Gas Burners with Oven
Nikai 04 Gas Burners with Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Best life Air Fryer
Best life Air Fryer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,600

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - AVR Circuit
AVR Circuit

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,900

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigirator
LG Refrigirator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!