වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX 6Kg W/MACHINES- DAMRO
INNOVEX 6Kg W/MACHINES- DAMRO

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Swing machine
Swing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

පැය 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave Oven
Microwave Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Coffee maker
Coffee maker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Toshiba Fridge
Toshiba Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 150,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Hisense refrigerator R600a
Hisense refrigerator R600a

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Refrigerator Brand New
Samsung Refrigerator Brand New

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric cooker
Electric cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Imported Refrigerator 2door
LG Imported Refrigerator 2door

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refigerator
LG Refigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG refrigerator Brand new
LG refrigerator Brand new

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,500

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Used chicken roasting / gas Oven
Used chicken roasting / gas Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Display fridge
Display fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Freezer
Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Gaggia Platinum Swing Coffee Machine
Gaggia Platinum Swing Coffee Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Home appliances
Home appliances

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Freezer
Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG FRIDGE
LG FRIDGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep Freezer Fridge
Deep Freezer Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG refrigerator
LG refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fairstronic meat grinder 550w
Fairstronic meat grinder 550w

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Anciant Electric Oven
Anciant Electric Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Roover washing machine
Roover washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!