දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX BY DAMRO WASHING MACHINE
INNOVEX BY DAMRO WASHING MACHINE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electronics Home Appliance
Electronics Home Appliance

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bread Machine
Bread Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave Oven
Microwave Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Innovex Frige
Innovex Frige

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,890

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Polisher
Polisher

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Hitachi refrigerator
Hitachi refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 4 burner with cooker.
4 burner with cooker.

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave Oven (Panasonic)
Microwave Oven (Panasonic)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Moulinex Deep fried machine
Moulinex Deep fried machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - KDK ceiling fan brand new
KDK ceiling fan brand new

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Geo Fridge New
Singer Geo Fridge New

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - REFRIGERATOR
REFRIGERATOR

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Refrigerator
Singer Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electronic oven
Electronic oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Express Cool Double Door Fridge
LG Express Cool Double Door Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - HAIER-F/AUTO-WASHING MACHINES
HAIER-F/AUTO-WASHING MACHINES

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - TEFAL AQUASPEED Iron made in france
TEFAL AQUASPEED Iron made in france

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,400

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Damro Refrigerator
Damro Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!