දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep freezer double door
Deep freezer double door

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

විනාඩි 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fruit and Vegetable Sterilizing Machine
Fruit and Vegetable Sterilizing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Fridge
LG Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans Refrigerator
Abans Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer electric oven 34L
Singer electric oven 34L

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - REFRIGERATOR
REFRIGERATOR

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Side By Fridge Refrigerator
Side By Fridge Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 175,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - One door refrigerator
One door refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,500

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 2 door refrigerator
LG 2 door refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - DAEWOO Refrigerator FR-320
DAEWOO Refrigerator FR-320

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sanyo fully automatic
Sanyo fully automatic

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Washing Machine-6kg
Singer Washing Machine-6kg

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Rice Cooker 10Ltr
Rice Cooker 10Ltr

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,500

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave oven
Microwave oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SINGER WASHING MACHINE FULLY AUTO 6.5 KG
SINGER WASHING MACHINE FULLY AUTO 6.5 KG

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,500

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Ozone Generator Frt N Vgtble Cleanser
Ozone Generator Frt N Vgtble Cleanser

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 7KG semi automatic washing machine
LG 7KG semi automatic washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave Oven Black & Decker
Microwave Oven Black & Decker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!