දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 4 Burner Gas Cooker
4 Burner Gas Cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Haier Deep Freezer
Haier Deep Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Brand new refrigerator
Brand new refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 100,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave oven black & decker
Microwave oven black & decker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Fridge
LG Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge..
Fridge..

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG double door cooling fridge
LG double door cooling fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Japan subwoofer fusion
Japan subwoofer fusion

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Phillips Garment Steamer Iron
Phillips Garment Steamer Iron

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Meat mixer
Meat mixer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Food slicer
Food slicer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 3 Ltr Electric Deep Fryer - turky
3 Ltr Electric Deep Fryer - turky

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,650

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Gas Cooker with Oven
Gas Cooker with Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SHARP FRIDGE
SHARP FRIDGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - GAS COOKER WITH OVEN
GAS COOKER WITH OVEN

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool washing machine
Whirlpool washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric oven and burner
Electric oven and burner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG FRIDGE FOR SALE
LG FRIDGE FOR SALE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - DEEP FREZER
DEEP FREZER

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deepfreezer
Deepfreezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool Micro Waves Owen
Whirlpool Micro Waves Owen

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Klass Steel 4 Burner Cooker with Oven
Klass Steel 4 Burner Cooker with Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sisil Washing Machine
Sisil Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 31,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!