වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Teleseen Super Magic Bullet
Teleseen Super Magic Bullet

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Freezer
Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 79,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung 6kg front loading washing machine
Samsung 6kg front loading washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Firdge
Firdge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung..Refrigerator 250ltr
Samsung..Refrigerator 250ltr

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave 25ltr Panasonic
Microwave 25ltr Panasonic

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Gas Cooker 04 Burner
Gas Cooker 04 Burner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - DAMRO INNOVEX WASHING MACHINES
DAMRO INNOVEX WASHING MACHINES

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,800

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Juice Extractor
Juice Extractor

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Air Fryer
Air Fryer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG abans Refrigerator
LG abans Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,500

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 110,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Oven [ gas and electric ]
Oven [ gas and electric ]

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 7KG Top Load - Full Automatic
LG 7KG Top Load - Full Automatic

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Haier 200L refrigerator
Haier 200L refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 47
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric Oven
Electric Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 53
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave Oven 32 liters
Microwave Oven 32 liters

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 57
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Air cooler
Air cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 58
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SANYO FULLY AUTOMATIC
SANYO FULLY AUTOMATIC

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,500

දින 58
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Rice cookers 1.8L
Rice cookers 1.8L

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!