වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Maxmo refrigerator
Maxmo refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric Oven
Electric Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,200

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Inovex Bottle Cooler
Inovex Bottle Cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Used Fridge
Used Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sanyo Fridge for quick sale
Sanyo Fridge for quick sale

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Own electronic
Own electronic

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Cordless Telephone
Cordless Telephone

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Washing Machine
LG Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 63,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SISIL Blender
SISIL Blender

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SINGER Refrigerator DL-63WD
SINGER Refrigerator DL-63WD

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Fridge
Samsung Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator Sanyo
Refrigerator Sanyo

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - AIr Cooler & Heater
AIr Cooler & Heater

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - REFRIGERATOR
REFRIGERATOR

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 7kg washing machine
LG 7kg washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fire Alarm Wireless
Fire Alarm Wireless

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Hotpoint Ariston Dish washer
Hotpoint Ariston Dish washer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - buffle & sub amplifter
buffle & sub amplifter

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - sisil fridge hodatama wada
sisil fridge hodatama wada

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer fridge
Singer fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sharp rice cooker
Sharp rice cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sharp 364 ℓ refrigerator
Sharp 364 ℓ refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 88,000

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SISIL DEEP FREEZER FOR QUICK SALE
SISIL DEEP FREEZER FOR QUICK SALE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!