වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric BBQ Grill
Electric BBQ Grill

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,800

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vacuum cleaner
Vacuum cleaner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave
Microwave

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Paint sprayer Machine
Paint sprayer Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,100

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool Microwave
Whirlpool Microwave

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG freezer
LG freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirl-Pool 2 door Fridge WRMM 24LX
Whirl-Pool 2 door Fridge WRMM 24LX

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Tecsonic Sandwich Maker
Tecsonic Sandwich Maker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,400

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Arpico Automatic Rice cooker 1.8 L
Arpico Automatic Rice cooker 1.8 L

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,700

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans Electric Rice Cooker 2.5 litre
Abans Electric Rice Cooker 2.5 litre

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Candy freezer
Candy freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vacuum Cleaner Robot
Vacuum Cleaner Robot

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Air Purifier (Ozone Generator)
Air Purifier (Ozone Generator)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Hardly Used Fridge
Hardly Used Fridge

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - BRIGHT BLENDER B/NEW
BRIGHT BLENDER B/NEW

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Damro Power Washing Machine
Damro Power Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Lexco Blender
Lexco Blender

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - PIONEER MIXTURE GRINDER B/NEW
PIONEER MIXTURE GRINDER B/NEW

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - MITSHU 40L ELECTRIC OVEN 2000W B/NEW
MITSHU 40L ELECTRIC OVEN 2000W B/NEW

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 1200W Vacuum cleaner
1200W Vacuum cleaner

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sisil Display Deep Freezer
Sisil Display Deep Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sisil Bottle Cooler
Sisil Bottle Cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!