වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - New microwave
New microwave

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

පැය 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep Freezer
Deep Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerators
Refrigerators

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Philips whirlpool
Philips whirlpool

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool Freezer
Whirlpool Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Ozone generator & Air purifier
Ozone generator & Air purifier

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Rice cooker
Rice cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SAMSUNG FRONT LOAD WASHING MACHINE
SAMSUNG FRONT LOAD WASHING MACHINE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 110,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX WASHING MACHINE NEW
INNOVEX WASHING MACHINE NEW

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - MITSHU ELECTRIC OVEN XL
MITSHU ELECTRIC OVEN XL

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung F/L Washing Machine
Samsung F/L Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 144,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Washing Machine
LG Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 68,500

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator Whirlpool
Refrigerator Whirlpool

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 150,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - ELECTRIQUE-ELECTRIC OVEN
ELECTRIQUE-ELECTRIC OVEN

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - washing machine
washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 120,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Double door refrigerator
Double door refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave oven
Microwave oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Juice Machine
Juice Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vediocon double door fridge
Vediocon double door fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 51
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - General Japanese Two Door Refrigerator
General Japanese Two Door Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!