දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Used Washing Machine
Used Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric BBQ Grill
Electric BBQ Grill

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,900

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Front Load Washing Machine 7 KG
LG Front Load Washing Machine 7 KG

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Buffel Set
Buffel Set

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vacuum Cleaner (1200W)
Vacuum Cleaner (1200W)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Ssil Refrigerator for Sale
Ssil Refrigerator for Sale

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Washing Machine
LG Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Gas burner & oven
Gas burner & oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 95,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer semi auto washing machine
Singer semi auto washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Freezer
Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Hisense Deep Freezer 205L
Hisense Deep Freezer 205L

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Industrial Washing Machine 10 Kg
LG Industrial Washing Machine 10 Kg

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 250,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric deep fryer 3 ltr Sokany
Electric deep fryer 3 ltr Sokany

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG EXPRESS COOL VITAMIN REFRIGERATOR
LG EXPRESS COOL VITAMIN REFRIGERATOR

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Multi cooker
Multi cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep Freezer
Deep Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bottle cooler
Bottle cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 57
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Good deep freezer
Good deep freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!