දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Toshiba 7 Kg Top Load Washing Machine
Toshiba 7 Kg Top Load Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

පැය 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Candy 4 Burner Cooker with Oven
Candy 4 Burner Cooker with Oven

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Westpoint 4 Burner Gas Cooker with Oven
Westpoint 4 Burner Gas Cooker with Oven

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Inverter 8 Kg Washing Machine / Dryer
LG Inverter 8 Kg Washing Machine / Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 99,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INDESIT 6.0 Kg Washing Machine
INDESIT 6.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Inverter 12Kg Washing Machine / Dryer
LG Inverter 12Kg Washing Machine / Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 130,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Simpson 7.0 Kg Washing Machine
Simpson 7.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine
Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 53,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 10Kg Inverter Washing Machine / Dryer
10Kg Inverter Washing Machine / Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Indesit 6.0 Kg Inverter Washing Machine
Indesit 6.0 Kg Inverter Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Beko Gas Burner & Oven
Beko Gas Burner & Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG two door fridge
LG two door fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG two door fridge
LG two door fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung 20L Microwave Oven
Samsung 20L Microwave Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - National Electric oven
National Electric oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - FRIGE
FRIGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Clothes Dryer as new
Clothes Dryer as new

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - National Refrigerator
National Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerater
Refrigerater

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Lexco sandwich maker
Lexco sandwich maker

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,550

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave oven
Microwave oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Gas Oven
Gas Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Damro Washing Machine 6.5 kg
Damro Washing Machine 6.5 kg

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Washing Machine 6KG
Samsung Washing Machine 6KG

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 8 Ltr Double Deep Fryer Electric x 2
8 Ltr Double Deep Fryer Electric x 2

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,500

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!