දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Hoover 8.0 Kg Clothes Dryer
Hoover 8.0 Kg Clothes Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Indesit 6.0 Kg Inverter Washing Machine
Indesit 6.0 Kg Inverter Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Westpoint 4 Burner Gas Cooker with Oven
Westpoint 4 Burner Gas Cooker with Oven

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine
Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 53,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - GR-322WV LG Fridge for sale.
GR-322WV LG Fridge for sale.

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Simpson 7.0 Kg Washing Machine
Simpson 7.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Westpoint Washing Machine
Westpoint Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INDESIT 6.0 Kg Washing Machine
INDESIT 6.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 6-Motion Inverter 7Kg Washing Machine
LG 6-Motion Inverter 7Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 10Kg Inverter Washing Machine / Dryer
10Kg Inverter Washing Machine / Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Inverter 12Kg Washing Machine / Dryer
LG Inverter 12Kg Washing Machine / Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 125,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Phillips Air Fryer
Phillips Air Fryer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Fully Automatic Washing Machine
Samsung Fully Automatic Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - National Double Door Refrigerator
National Double Door Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Fridge
LG Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vertical Sawarma Kebeb Grill
Vertical Sawarma Kebeb Grill

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,600

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refregirator
Refregirator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 3 Ltr Electric Deep Fryer Sokany
3 Ltr Electric Deep Fryer Sokany

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Chest Freezer - 200L, -18
Singer Chest Freezer - 200L, -18

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sterilizer
Sterilizer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigirator
LG Refrigirator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG fridge
LG fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!