වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge 6 feet double door
Fridge 6 feet double door

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INNOVEX FRIGE
INNOVEX FRIGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,999

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Double Door freezer
Double Door freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 99,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - IMETEC All-in-one Grill/ Toaster/Oven/BBQ - Rich Metallic Red
IMETEC All-in-one Grill/ Toaster/Oven/BBQ - Rich Metallic Red

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,980

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG FRIDGE
LG FRIDGE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric Deep Fryer 3 Ltr
Electric Deep Fryer 3 Ltr

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,900

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric Cooker Hood 60Cm/90Cm
Electric Cooker Hood 60Cm/90Cm

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,900

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Chiller 4 Door - Commercial
Chiller 4 Door - Commercial

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 191,800

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Philips Multi purpose Presser cooker (Avance Collection) - HD 2178/60
Philips Multi purpose Presser cooker (Avance Collection) - HD 2178/60

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Google Home mini
Google Home mini

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bottle cooler
Bottle cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 182,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Mini Bar Fridge
Mini Bar Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Lg Fresh Master Refrigerator
Lg Fresh Master Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Telesonic Microwave 20L Brand New
Telesonic Microwave 20L Brand New

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Deep Fryer (Electric)
Deep Fryer (Electric)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,990

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Window Cleaner - Karcher
Window Cleaner - Karcher

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!