දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Gas cooker 20 ( midea ) Oven
Gas cooker 20 ( midea ) Oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG smart inverter compressor
LG smart inverter compressor

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SISIL Refrigerator
SISIL Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Air cooler
Air cooler

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 4 Slot Bread Toaster
4 Slot Bread Toaster

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 5 KG Electric Rice cooker
5 KG Electric Rice cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,350

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Microwave oven
Microwave oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge / Refrigerator
Fridge / Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing machine
Washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Wall lamp, Modern home deco_W002
Wall lamp, Modern home deco_W002

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,800

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - STIRLING COFFEE GRINDER
STIRLING COFFEE GRINDER

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,750

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sisil refrigerator
Sisil refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - STEAM FRESH COMBI
STEAM FRESH COMBI

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,750

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 120,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Bluetooth speaker RGB LED Bulb
Bluetooth speaker RGB LED Bulb

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,600

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung refrigerator
Samsung refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 7' Freezer
7' Freezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - National Multi Cooker
National Multi Cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - National Air Fryer
National Air Fryer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Lg refrigerator 340ltr
Lg refrigerator 340ltr

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Nikai gas with electric oven
Nikai gas with electric oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washer High pressure
Washer High pressure

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,900

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Front Loading Washer
Samsung Front Loading Washer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 119,000

දින 37
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Green Life Refrigerator
LG Green Life Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!