දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Damro Semi Auto 6.5kg Washing Machine
Damro Semi Auto 6.5kg Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 2 Door Refrigerator
LG 2 Door Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - NATIONAL REFRIGERATOR (JAPAN)
NATIONAL REFRIGERATOR (JAPAN)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Brand New Electric Oven- Negombo
Brand New Electric Oven- Negombo

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Best Life Health Fryer
Best Life Health Fryer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 125,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Washing Machine
Samsung Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 46,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung (inverter)
Samsung (inverter)

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sisil Refrigerator for sale
Sisil Refrigerator for sale

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sisil 7.5kg washing machine
Sisil 7.5kg washing machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric oven
Electric oven

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - BARBECUE PIZZA OVEN
BARBECUE PIZZA OVEN

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SHOWCASE FREEZER 250L
SHOWCASE FREEZER 250L

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 63,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - CHEST FREEZER 500 Liter
CHEST FREEZER 500 Liter

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 100,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - BOTTLE COOLER 242L
BOTTLE COOLER 242L

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 29
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Steamer
Steamer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Mini Bar Fridge
Mini Bar Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Fridge
Samsung Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Singer Refrigerator Mini Bar
Singer Refrigerator Mini Bar

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Refrigerator
Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Vegetable Cutter
Vegetable Cutter

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 160,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Washing Machine
Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 54
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SAMSUNG WASHING MACHINE
SAMSUNG WASHING MACHINE

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 54
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 5 KG electric Rice cooker
5 KG electric Rice cooker

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,350

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!