දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Water cooler stand with 1 drawer
Water cooler stand with 1 drawer

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sitting Room Sofa for 3 Person + 2 Chair Set (3+1+1)
Sitting Room Sofa for 3 Person + 2 Chair Set (3+1+1)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Armchairs Two Traditional Style
Armchairs Two Traditional Style

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SOFA SET 3+2+2 = 7 SEAT
SOFA SET 3+2+2 = 7 SEAT

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set 3+1+1
Sofa set 3+1+1

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Quick Sell
Quick Sell

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 111,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 400+kg Alpha
400+kg Alpha

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Counter Table
Counter Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dresser - Cabinet
Dresser - Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table
Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed with Mattress
Bed with Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair
Office chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chair
Office chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair
Office Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Burma Teak Dressing Table
Burma Teak Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Home furniture
Home furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table
Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Sets
Sofa Sets

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Lockers
Lockers

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bunk beds
Bunk beds

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two Top Italian Minotti Sofas
Two Top Italian Minotti Sofas

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - CUPBOARD
CUPBOARD

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set (4+1+1) (used)
Sofa set (4+1+1) (used)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,999

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!