දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fax Machine
Fax Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Light Pen 8Km Green
Laser Light Pen 8Km Green

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self defence shock torch
Self defence shock torch

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun gun with flash light
Stun gun with flash light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digi Com Billing Machine
Digi Com Billing Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 7000 Lm Cree Mini Flash Light
7000 Lm Cree Mini Flash Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 999

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laminating Machine
Laminating Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stun gun with flash light
Stun gun with flash light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Sharp AR 5618 photo copy
Sharp AR 5618 photo copy

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Moisture meter
Moisture meter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Astronomical Telescope Monocular
Astronomical Telescope Monocular

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Portable Electric Hand Lamp
Portable Electric Hand Lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Logitech Wireless Presenter Brandnew
Logitech Wireless Presenter Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,700

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3W Cree Rechargeable Torch Light
3W Cree Rechargeable Torch Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led back light checker
Led back light checker

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mobile Reload App
Mobile Reload App

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera
CCTV Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Night Eyes Security Lights
Night Eyes Security Lights

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 59
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Two Way radio phone (Walkie Talkie)
Two Way radio phone (Walkie Talkie)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 179
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solid 300 kg platform scale
Solid 300 kg platform scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 203

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!