දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Mini Wifi IP CCTV CAMERA Online Viewing
Mini Wifi IP CCTV CAMERA Online Viewing

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - WIFI 360 960p Fish Eye CCTV VR Camera
WIFI 360 960p Fish Eye CCTV VR Camera

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - IP camera / one year warranty
IP camera / one year warranty

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - WIFI IP CCTV CAMERA (ROTAT/HD/AUDIO)
WIFI IP CCTV CAMERA (ROTAT/HD/AUDIO)

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - 80m Laser distance meter
80m Laser distance meter

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Flash Stamp Machine Handy
Flash Stamp Machine Handy

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,999

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Power Supply Unit for Breadboard
Power Supply Unit for Breadboard

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 350

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Cctv camera 2 sett
Cctv camera 2 sett

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - LED BULB
LED BULB

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Samsung xpress m2070
Samsung xpress m2070

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - LED RECHARGEABLE CAMPING LANTERN
LED RECHARGEABLE CAMPING LANTERN

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,200

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - WIFI IP Bulb Camera CCTV FISH EYE
WIFI IP Bulb Camera CCTV FISH EYE

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Toshiba e-studio photocopy machine
Toshiba e-studio photocopy machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV කැමරා පද්ධති
CCTV කැමරා පද්ධති

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,800

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Fisheye WIFI Panoramic IP Camera 960P
Fisheye WIFI Panoramic IP Camera 960P

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - WIFI IP Camera Outdoor Waterproof
WIFI IP Camera Outdoor Waterproof

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV camera
CCTV camera

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Breadboard-power supply-Jumper wires
Breadboard-power supply-Jumper wires

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - 1.3MP CCTV 4CH Camera Systems
1.3MP CCTV 4CH Camera Systems

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Wireless IP WIFI Camera Indoor CCTV
Wireless IP WIFI Camera Indoor CCTV

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermostat / Temperature Incubator 220v
Thermostat / Temperature Incubator 220v

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV SPECIAL OFFERS
CCTV SPECIAL OFFERS

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Photocopy machine
Photocopy machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - 2 photocopy machines
2 photocopy machines

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!