දැන්විම් 110 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - HIKVISION 1080p AHD CCTV SYSTEMS
HIKVISION 1080p AHD CCTV SYSTEMS

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,990

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermostat / Temp controller 1500W
Thermostat / Temp controller 1500W

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,750

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermometer & Humidity meter probe
Thermometer & Humidity meter probe

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermostat - Tem Controller incubator
Thermostat - Tem Controller incubator

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV CAMARA
CCTV CAMARA

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,750

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electronic Scale
Electronic Scale

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electronic Scale
Electronic Scale

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Original Scale
Original Scale

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Original බඩ්රි scale
Original බඩ්රි scale

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Scale
Scale

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Casio Scientific Calculator
Casio Scientific Calculator

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,600

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - NEW 4CH CCTV CAMERA SYSTEM
NEW 4CH CCTV CAMERA SYSTEM

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,930

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV Camera System
CCTV Camera System

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Scale
Scale

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - 1000 TVL camera Bord + lens
1000 TVL camera Bord + lens

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 900

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - WIFI CCTV FishEye CAMERA (Panoramic 360)
WIFI CCTV FishEye CAMERA (Panoramic 360)

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,999

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Alexa Echo SPOT( Brand New)
Alexa Echo SPOT( Brand New)

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,800

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Wifi Camera Indoor Wireless CCTV IP
Wifi Camera Indoor Wireless CCTV IP

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,700

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - LED Strip
LED Strip

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Fax Machine
Fax Machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - PID Temperature Controller ( 0-400°C )
PID Temperature Controller ( 0-400°C )

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,800

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Canon ii1023 Photo copy machine
Canon ii1023 Photo copy machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Gemstones Tester
Gemstones Tester

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Walkie Talkie (වෝකි ටෝකි)
Walkie Talkie (වෝකි ටෝකි)

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Wifi Camera Bulb (Panormamic 360 View)
Wifi Camera Bulb (Panormamic 360 View)

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!