දැන්විම් 104 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Laser Distance Meter 40M (BERENT)
Laser Distance Meter 40M (BERENT)

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Cctv System Hikvision Dahua
Cctv System Hikvision Dahua

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Rico 1600 Photo Copy machine
Rico 1600 Photo Copy machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

පැය 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Distance Meter Laser Tape 80M construction
Distance Meter Laser Tape 80M construction

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electronic තරාදි
Electronic තරාදි

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Ever bright Led sensor Light
Ever bright Led sensor Light

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,100

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electronic Cash Register
Electronic Cash Register

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Arduino & Electronics
Arduino & Electronics

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV Wifi Camera
CCTV Wifi Camera

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - 4ch Cctv camera
4ch Cctv camera

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,990

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Toshiba E 165 Photocopier (Used )
Toshiba E 165 Photocopier (Used )

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Arduino Starter Kits
Arduino Starter Kits

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Up-Down Converter
Up-Down Converter

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Arduino, Electronics
Arduino, Electronics

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Cctv System Hikvision Dahua
Cctv System Hikvision Dahua

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,900

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - TOSHIBA Photo Copy Machine
TOSHIBA Photo Copy Machine

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 105,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - වෙළඳ ව්‍යාපාර සඳහා තරාදි
වෙළඳ ව්‍යාපාර සඳහා තරාදි

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - CCTV 4 channel System
CCTV 4 channel System

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Computing Scales with Bill Printer
Computing Scales with Bill Printer

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - HD CCTV Camera system,.
HD CCTV Camera system,.

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,300

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Thermostat Temperature Controller
Thermostat Temperature Controller

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi 3 Model B

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,900

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electronic Scales for Grosaery
Electronic Scales for Grosaery

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,900

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Trade Scale - 15/30 Kg
Trade Scale - 15/30 Kg

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,600

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Electronic Scale
Electronic Scale

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,600

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-නුවර - Wifi Camera
Wifi Camera

නුවර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!