දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy Machine Toshiba
Photocopy Machine Toshiba

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Reload Machine
Reload Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,960

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cctv camera system
Cctv camera system

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Garment steamer
Garment steamer

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,995

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 16 CHANNEL CCTV CAMERA PACKAGE
16 CHANNEL CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Inverter high power
Inverter high power

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - වෝකි ටෝකි
වෝකි ටෝකි

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Ep2500 amp transformer
Ep2500 amp transformer

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CASIO CALCULATOR
CASIO CALCULATOR

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,300

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,960

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - OUT SIDE MICROMETER - (103-142-10)
OUT SIDE MICROMETER - (103-142-10)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Camera Systems / Full HD
CCTV Camera Systems / Full HD

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 46,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - LED Bulb
LED Bulb

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Security system for clothing shop
Security system for clothing shop

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Rechargeable bulb
Rechargeable bulb

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cash Register
Cash Register

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,500

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Camera
CCTV Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,500

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Light Bulbs
Light Bulbs

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Realand Finger Print
Realand Finger Print

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,900

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - TDS METER
TDS METER

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Motion senser Bulb (solar )
Motion senser Bulb (solar )

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,450

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photo copy machine
Photo copy machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 88,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Color photocopy machine
Color photocopy machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy Machine Toshiba
Photocopy Machine Toshiba

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!