වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - EZ371A Duplo Machine
EZ371A Duplo Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 550,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cctv camera system
Cctv camera system

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopier
Photocopier

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Electronic Cash Register (ZQ-ECR800)
Electronic Cash Register (ZQ-ECR800)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Arduino Toolkit
Arduino Toolkit

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - A3-A4--Laminating-machine-220V-Y
A3-A4--Laminating-machine-220V-Y

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - LED bulb wel
LED bulb wel

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 900

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV CAMERA SYSTEM
CCTV CAMERA SYSTEM

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,950

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - SOLAR SYSTEM
SOLAR SYSTEM

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 59,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Toshiba e studio 167
Toshiba e studio 167

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 7.4V battery
7.4V battery

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,700

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - HP CP1215 Colour Laser Printer
HP CP1215 Colour Laser Printer

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 27,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Stepdown 230 to 110 transformer
Stepdown 230 to 110 transformer

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 1kw solar inventer
1kw solar inventer

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 18650 li ion battery pack 12v
18650 li ion battery pack 12v

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - RICOH ORIGINAL DUPLO INK & MASTER
RICOH ORIGINAL DUPLO INK & MASTER

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,300

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Panel Board
Panel Board

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250,000

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 4G,3G YAGI OUTDOOR ANTENNA
4G,3G YAGI OUTDOOR ANTENNA

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy
Photocopy

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Systems
CCTV Systems

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 42,500

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Laminating machine
Laminating machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Pioneer CCTV Camera System
Pioneer CCTV Camera System

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Distance Meater
Distance Meater

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - DIGITAL CALIPER
DIGITAL CALIPER

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!