දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,650

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Multi meter
Multi meter

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Camera System 2.4MP 4 channel
CCTV Camera System 2.4MP 4 channel

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV 8 Ch. starvision 2mp camera system
CCTV 8 Ch. starvision 2mp camera system

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 73,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV DVR
CCTV DVR

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,300

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV 8 ch. Hikvision 2mp Camera System
CCTV 8 ch. Hikvision 2mp Camera System

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Alto car -hire
Alto car -hire

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Auto Reloaded Machine
Auto Reloaded Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Led usb programming fan
Led usb programming fan

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,300

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV camera system
CCTV camera system

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - clothe Security Tag
clothe Security Tag

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Fiber transceiver module glc sx multi
Fiber transceiver module glc sx multi

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV CAMERA SYSTEM
CCTV CAMERA SYSTEM

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Inverter & charger
Inverter & charger

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Security alarm system
Security alarm system

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,950

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,960

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - E-studio2303a
E-studio2303a

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - FAX MACHINE
FAX MACHINE

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Casio fx-991MS sciencetific calculator
Casio fx-991MS sciencetific calculator

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 3.0MP 8 Channel AHD CCTV Camera Systems
3.0MP 8 Channel AHD CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Polish brush
Polish brush

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,990

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV hd dvr taiwan vacron
CCTV hd dvr taiwan vacron

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Insulation tester with clamp meter
Insulation tester with clamp meter

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,660

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!