දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy machine
Photocopy machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Wifi camera
Wifi camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,660

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - WiFi Camera
WiFi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

පැය 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,000

පැය 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Led bulb
Led bulb

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Ac 240v motor
Ac 240v motor

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - WiFi Camera
WiFi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - WiFi Camera
WiFi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cctv hd 16 channel dvr Taiwan Vacron
Cctv hd 16 channel dvr Taiwan Vacron

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cctv hd 8 channel dvr Taiwan VACRON
Cctv hd 8 channel dvr Taiwan VACRON

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,960

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - WiFi Camera
WiFi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Original aluminum LED domestic bulb
Original aluminum LED domestic bulb

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy machine
Photocopy machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Ricoh c2550 colour machine
Ricoh c2550 colour machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - E studio 182 duplex photocopy machine
E studio 182 duplex photocopy machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Inverter
Inverter

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Toshiba E-Studio 167
Toshiba E-Studio 167

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,650

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Auto change laser light
Auto change laser light

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cctv camara
Cctv camara

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Duplo gr3750
Duplo gr3750

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 280,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Sharp FO-90 Fax machine
Sharp FO-90 Fax machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Transformer
Transformer

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!