දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)
1.0MP CCTV Camera Full KIT (Sony-Taiwan)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - 2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)
2.4MP CCTV Camera Full KIT (TURBO AHD)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,390

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Wifi Camera
CCTV Wifi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Toshiba Estudio 166
Toshiba Estudio 166

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - royal scale
royal scale

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,700

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Colour Night Vision Cctv
Colour Night Vision Cctv

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 89,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - AC Motor
AC Motor

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV 4CH camera package
CCTV 4CH camera package

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Led Bulb
Led Bulb

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cctv 16 Channel Hd Dvr Taiwan
Cctv 16 Channel Hd Dvr Taiwan

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Wifi Camera
CCTV Wifi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Wanscam Wifi Ip Cctv Camera (MODEL - HW0022-1)
Wanscam Wifi Ip Cctv Camera (MODEL - HW0022-1)

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cctv Camera System
Cctv Camera System

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,990

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Led Bulb
Led Bulb

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 130

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Samsung M2070 Series
Samsung M2070 Series

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Toshiba Estudio 182
Toshiba Estudio 182

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Cash Registry
Cash Registry

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Wifi Camera
Wifi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Hybrid 4in1 Cctv Camera
Hybrid 4in1 Cctv Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,600

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV Camera & DVR
CCTV Camera & DVR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,150

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Samsung Photo Copy Machine
Samsung Photo Copy Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Electric adjustable shock absorber
Electric adjustable shock absorber

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Kyocera Taskalfa 2200 Photo Copy Machine
Kyocera Taskalfa 2200 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 185,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Smart WiFi Camera
Smart WiFi Camera

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,999

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!