දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV Camera system | 2.4mp high quality
CCTV Camera system | 2.4mp high quality

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,900

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV Camera
CCTV Camera

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,950

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV Camera system Sony
CCTV Camera system Sony

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,900

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - WiFi Camera
WiFi Camera

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,950

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Photo copy
Photo copy

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Ricoh MP C2550
Ricoh MP C2550

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Ricoh SP C250sf
Ricoh SP C250sf

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Toshiba E-Studio c2550
Toshiba E-Studio c2550

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Toshiba E-Studio 163
Toshiba E-Studio 163

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Photocopy machine
Photocopy machine

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 67,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Xerox Work Centre 6015 B
Xerox Work Centre 6015 B

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Use photocopy machine colour
Use photocopy machine colour

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Used photocopy machines
Used photocopy machines

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - 4 Channel CCTV Camera
4 Channel CCTV Camera

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,500

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Hot Gun
Hot Gun

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - ලයීට් ව්කිනිමට
ලයීට් ව්කිනිමට

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - KONICA MINOLTA PHOTOCOPY MACHINE
KONICA MINOLTA PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV CAMARA
CCTV CAMARA

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!