දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Freezer
Freezer

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 110,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV CAMARA
CCTV CAMARA

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - LED board / sign
LED board / sign

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Cctv cameras Hikvision
Cctv cameras Hikvision

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - 30 kg electronic scale
30 kg electronic scale

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Led name board / sign
Led name board / sign

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - වෝකි ටෝකි
වෝකි ටෝකි

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Konica Minolta c200 colour Photocopy
Konica Minolta c200 colour Photocopy

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV CAMERA
CCTV CAMERA

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV Camera
CCTV Camera

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,800

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Patient monitor accesories
Patient monitor accesories

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - CCTV Security Cameras & DVR
CCTV Security Cameras & DVR

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Used 3 feet red color Led board ,
Used 3 feet red color Led board ,

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Cobra Rechargeable Led Flashlight
Cobra Rechargeable Led Flashlight

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Richo 2014 toner cartridge
Richo 2014 toner cartridge

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Toshiba e studio 165 photocopier
Toshiba e studio 165 photocopier

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - WIFI CAMERA
WIFI CAMERA

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - Toshiba Photo copy machine
Toshiba Photo copy machine

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!