දැන්විම් 304 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMERA 2.4MP 4 CHANNEL AHD TAIWAN
CCTV CAMERA 2.4MP 4 CHANNEL AHD TAIWAN

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - FULL HD 2.4MP 4 CHANNEL CCTV SYSTEM
FULL HD 2.4MP 4 CHANNEL CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Fingerprint time attendance machine
Fingerprint time attendance machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,200

පැය 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (AHD 1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (AHD 1080P)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 43,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Bulb
LED Bulb

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 29

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cordless Phone
Cordless Phone

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,850

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV DVR
CCTV DVR

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash Register
Cash Register

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV from Vietnam
CCTV from Vietnam

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,000

පැය 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash machine (pos system)
Cash machine (pos system)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

පැය 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMERA SYSTEM
CCTV CAMERA SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 36,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - FUJITSU FETEX 640 PABX WITH ACCESSORIES
FUJITSU FETEX 640 PABX WITH ACCESSORIES

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

පැය 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV Camera system
CCTV Camera system

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,900

පැය 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.4MP 4 CHANNEL FULL CCTV CAMERA SYSTEM
2.4MP 4 CHANNEL FULL CCTV CAMERA SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

පැය 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Full HD Night Vision Camera Systems
Full HD Night Vision Camera Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Water Pressure Motor
Water Pressure Motor

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba copier
Toshiba copier

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 72,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Digital laser infrared RPM Tachometer
Digital laser infrared RPM Tachometer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,875

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Digital laser infrared thermometer
Digital laser infrared thermometer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba Photocopy Machine
Toshiba Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine - Toshiba e studio 255
Photocopy Machine - Toshiba e studio 255

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - MP2050 Photo Copy Machine
MP2050 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Genuine Ricoh Photocopy Toner
Genuine Ricoh Photocopy Toner

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Flood Light
Flood Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 495

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - GENUINE PHOTOCOPY MACHINE
GENUINE PHOTOCOPY MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 3.0MP 4 Channel AHD CCTV Camera Systems
3.0MP 4 Channel AHD CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - RFID Hotel Lock Door Access System
RFID Hotel Lock Door Access System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 39,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!