දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 321 sofama
321 sofama

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table
Dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Gold bow & white cover
Gold bow & white cover

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 700

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Frill for tables
Frill for tables

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 290

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair
Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,750

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Sofa Set
Used Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,900

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Couple table
Couple table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Round table
Round table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table with chair
Dining table with chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2X2 Table cloth with fleets
2X2 Table cloth with fleets

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 700

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bed
Steel bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bed
Steel bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Queens Bed 5x6 with metress
Mahogany Queens Bed 5x6 with metress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wood queen bed
Wood queen bed

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 190,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table
Dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard
Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table with 8 chairs
Dining table with 8 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used Damro 3 Piece Luxury Sofa
Used Damro 3 Piece Luxury Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress for Double Bed
Spring Mattress for Double Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pinewood Cupboard
Pinewood Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tall Bookcase
Tall Bookcase

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Long Glass Cabinet
Long Glass Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand & DVD
TV Stand & DVD

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!