වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Breadboard for arduino and test circuit 840
Breadboard for arduino and test circuit 840

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

පැය 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Connector for Led Strip Light Dc
Connector for Led Strip Light Dc

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Base Plate for Led 1w 3w 5w Cree
Base Plate for Led 1w 3w 5w Cree

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED CEILING LAMP TWO COLOUR
LED CEILING LAMP TWO COLOUR

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED CEILING LAMP-NEW
LED CEILING LAMP-NEW

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led Pendent Lamp
Led Pendent Lamp

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,850

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M1252
WALL LAMP M1252

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,250

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED MIRROR FRONT LAMP B102
LED MIRROR FRONT LAMP B102

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M6515
WALL LAMP M6515

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 875

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M9081
WALL LAMP M9081

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,960

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP 6503
WALL LAMP 6503

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,150

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Christmas LED Decor
Christmas LED Decor

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,850

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photo Copy Machine ,model (clx3185 Fw )
Photo Copy Machine ,model (clx3185 Fw )

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led for table with logo office
Led for table with logo office

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,700

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Modern Crystal Chandelier Pendant
Modern Crystal Chandelier Pendant

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,900

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Modern Crystal Chandelier LED Ceiling Light
Modern Crystal Chandelier LED Ceiling Light

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 195,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Digital LED Panels
Digital LED Panels

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Zetagi Ac to Dc Transformer
Zetagi Ac to Dc Transformer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Christmas LED Projection Light
Christmas LED Projection Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,900

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WiFi Camera for CCTV P2P
WiFi Camera for CCTV P2P

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Telephone SLT
Telephone SLT

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Smart WiFi Christmas Tree LED String Lights
Smart WiFi Christmas Tree LED String Lights

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,950

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Bed side lamp / Table (Lamps and Lighting)
Bed side lamp / Table (Lamps and Lighting)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Floor lamp / Stand (Lamps and Lighting)
Floor lamp / Stand (Lamps and Lighting)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!