දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - FULL HD 1080P 4 CHANNEL CCTV
FULL HD 1080P 4 CHANNEL CCTV

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash Register
Cash Register

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash Register
Cash Register

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CHANNEL AHD 2.4MP CCTV CAMERA
4 CHANNEL AHD 2.4MP CCTV CAMERA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - FULL HD 1080P 4 CHANNEL CCTV
FULL HD 1080P 4 CHANNEL CCTV

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMERA 2.4MP AHD 4CH FULL
CCTV CAMERA 2.4MP AHD 4CH FULL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - AHD 4 CHANNEL 2.4MP FULL CCTV SYSTEM
AHD 4 CHANNEL 2.4MP FULL CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wireless Window Door Burglar Entry Alarm
Wireless Window Door Burglar Entry Alarm

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.4MP 4 CHANNEL TAIWAN CCTV SYSTEM
2.4MP 4 CHANNEL TAIWAN CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Colour (RICOH Aficio MP C2050)
Photocopy Colour (RICOH Aficio MP C2050)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - AHD 2.4MP CCTV CAMERA 4 CHANNEL
AHD 2.4MP CCTV CAMERA 4 CHANNEL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electronic scale
Electronic scale

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMERA 2.4MP AHD 4 CHANNEL
CCTV CAMERA 2.4MP AHD 4 CHANNEL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV CAMERA 2.4MP 4 CHANNEL AHD
CCTV CAMERA 2.4MP 4 CHANNEL AHD

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.4MP 4 CHANNEL FULL CCTV CAMERA
2.4MP 4 CHANNEL FULL CCTV CAMERA

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.4MP 4 CH AHD 1080P CCTV SYSTEM
2.4MP 4 CH AHD 1080P CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.4MP 4 CHANNEL AHD FULL CCTV SYSTEM
2.4MP 4 CHANNEL AHD FULL CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machine Toshiba 195
Photocopy machine Toshiba 195

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Rope Lights
Rope Lights

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CHANNEL 4MP CCTV SYSTEM
4 CHANNEL 4MP CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP AHD TAIWAN CCTV SYSTEM
4 CHANNEL 2.4MP AHD TAIWAN CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 7" Digital Photo Frame
7" Digital Photo Frame

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,250

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP WITH CCTV SYSTEM
4 CHANNEL 2.4MP WITH CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2.4MP 4 CHANNEL FULL HD CCTV SYSTEM
2.4MP 4 CHANNEL FULL HD CCTV SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ALUMINIUM Cutter
ALUMINIUM Cutter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4MP 4 CHANNEL CCTV CAMERA SET
4MP 4 CHANNEL CCTV CAMERA SET

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electronic scale
Electronic scale

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!