දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machine
Photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Chocolate fountain machine
Chocolate fountain machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV Camera 4CH
CCTV Camera 4CH

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wifi Camera P2P
Wifi Camera P2P

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M9069
WALL LAMP M9069

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,960

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED WALL LAMP X1
LED WALL LAMP X1

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,690

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP MD1306
WALL LAMP MD1306

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,400

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED HEAT-SINK BULB 50W
LED HEAT-SINK BULB 50W

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED HIGH BRIGHT 15W GLOBE BULB
LED HIGH BRIGHT 15W GLOBE BULB

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 390

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED MIRROR FRONT LAMP B102
LED MIRROR FRONT LAMP B102

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M6851/1B
WALL LAMP M6851/1B

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,350

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CEILING OR SURFACE LAMP
CEILING OR SURFACE LAMP

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP K102
WALL LAMP K102

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,150

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M6515
WALL LAMP M6515

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 875

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - PENDANT LAMP HB-2
PENDANT LAMP HB-2

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,860

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M9081
WALL LAMP M9081

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,960

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M6831
WALL LAMP M6831

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 890

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP MD1266
WALL LAMP MD1266

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,100

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP MD1125
WALL LAMP MD1125

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,250

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M6008
WALL LAMP M6008

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP M6003
WALL LAMP M6003

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP MD1000
WALL LAMP MD1000

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WALL LAMP 6503
WALL LAMP 6503

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,150

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - laser cutting ,Engraving
laser cutting ,Engraving

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led heat sink base plate
Led heat sink base plate

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!