දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell-i3-7gen
Dell-i3-7gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer
Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DELL Business laptops
DELL Business laptops

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - GTX1060/ SSD/ High-End Gaming PC
GTX1060/ SSD/ High-End Gaming PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Huawei T2 7.0 - white
Huawei T2 7.0 - white

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp pavillion dual core laptop
Hp pavillion dual core laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad Pro 64GB WiFi + Cellular
Ipad Pro 64GB WiFi + Cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 118,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ASUS I3 4th Gen 3.4GHz PC
ASUS I3 4th Gen 3.4GHz PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Quad Computer 1GB VGA
Core 2 Quad Computer 1GB VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer laptop
Acer laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell laptop inspiron
Dell laptop inspiron

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop Computer
Desktop Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i5 7th Gaming
Core i5 7th Gaming

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Galaxy Tab-E
Galaxy Tab-E

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 20” LED Monitor
20” LED Monitor

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Desktop pc +UPS+HP later printer
HP Desktop pc +UPS+HP later printer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Toshiba satelite c870d-136 laptop
Toshiba satelite c870d-136 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP laptop
HP laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop
Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i7 laptop
i7 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 3rd Gen 3.3GHz PC
i3 3rd Gen 3.3GHz PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core 2 Duo 3.0GHz with Wifi PC
Dell Core 2 Duo 3.0GHz with Wifi PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple I Pad
Apple I Pad

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 72,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Macbook
Apple Macbook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Ipad
Apple Ipad

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!