දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung DDR3 C2D 3.0GHz Win7 Genuine
Samsung DDR3 C2D 3.0GHz Win7 Genuine

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i5 2nd Gen 3.4GHz PC
Core i5 2nd Gen 3.4GHz PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - G Tab
G Tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Laptop
HP Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Note Book Intel Core I3
Note Book Intel Core I3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Core I5 5th Genedation laptop
Hp Core I5 5th Genedation laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Greentel TAB V8
Greentel TAB V8

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 3.3GHz 2nd Gen PC
i3 3.3GHz 2nd Gen PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2Quad Q9550 12M pc
Core 2Quad Q9550 12M pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad 2
Ipad 2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core™ i5 PC/4GB RAM/500GB HDD/1GB VGA
Core™ i5 PC/4GB RAM/500GB HDD/1GB VGA

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,990

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - TOSHIBA CELERON LAPTOP
TOSHIBA CELERON LAPTOP

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DELL C2D 3.0GHz with 17" LCD Full set
DELL C2D 3.0GHz with 17" LCD Full set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Quad 8M 19" HD LED
Dell Quad 8M 19" HD LED

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,900

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Quad 8GB with IPS 22" FHD Full set
Lenovo Quad 8GB with IPS 22" FHD Full set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ASUS i5 5th Gen
ASUS i5 5th Gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,950

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core 2 Duo 3.0GHz PC
Dell Core 2 Duo 3.0GHz PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,900

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Tab Silver 10.1 16GB
Apple Tab Silver 10.1 16GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell i5 laptop
Dell i5 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core™ 2 Duo 3.00GHz Full Set PC
Core™ 2 Duo 3.00GHz Full Set PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,990

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer, 18" inch, Ash & Black Colour
Acer, 18" inch, Ash & Black Colour

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DELL DDR3 Optiflex Quad Core 8M
DELL DDR3 Optiflex Quad Core 8M

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i5 2nd Gen 3.4GHz PC
Core i5 2nd Gen 3.4GHz PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 3rd Gen 3.3GHz PC
Core i3 3rd Gen 3.3GHz PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Huawei tab
Huawei tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Core i5 Lenovo Laptop
Intel Core i5 Lenovo Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Sony tab
Sony tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!