දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell Keyboard
Dell Keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bluetooth Music Receiver
Bluetooth Music Receiver

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Compaq 24"inch LCD monitor
HP Compaq 24"inch LCD monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,900

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1 GB GT 440
1 GB GT 440

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Logitech® Wireless keyboard
Logitech® Wireless keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEM / Billing
POS SYSTEM / Billing

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - I5 3.4Ghz processors
I5 3.4Ghz processors

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Linksys MRT45G Wireless Access Point
Linksys MRT45G Wireless Access Point

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel Core i3 processor
Intel Core i3 processor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Laptop Touchpad
HP Laptop Touchpad

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Laptop DVD writer
HP Laptop DVD writer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 2000 laptop keyboard
HP 2000 laptop keyboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop WIFI Wireless Card
Laptop WIFI Wireless Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop RAM 4GB DDR3
Laptop RAM 4GB DDR3

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell 19" Wide LCD
Dell 19" Wide LCD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,800

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22" IPS Lenovo LED
22" IPS Lenovo LED

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 13
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ram for laptop 4GB
Ram for laptop 4GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Creative Sound Hi Fi x SB1040 Card
Creative Sound Hi Fi x SB1040 Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SAMSUNG SA100 19" Wide Monitor
SAMSUNG SA100 19" Wide Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,900

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - INTEK Pentium Dual-core 2. 280HZ
INTEK Pentium Dual-core 2. 280HZ

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4th gen i3 PC
4th gen i3 PC

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 36,000

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4GB DDR3 1600MHz Ram
4GB DDR3 1600MHz Ram

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2GB DDR2 Ram
2GB DDR2 Ram

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1GB DDR2
1GB DDR2

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 16
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 17" LCD A Grade
HP 17" LCD A Grade

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!