මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුලියාපිටිය විකිණීමට ඇති නිවාස සහ උද්‍යාන උපකරණ

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි