දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගෙවතු

ගෙවතු-කුරුණෑගල - Bush Cutter
Bush Cutter

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 200,000

පැය 6
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Sekku gala
Sekku gala

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 50,000

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Ryobi Grass Cutter
Ryobi Grass Cutter

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 16,000

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Marliyana Grass Cutter
Marliyana Grass Cutter

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 17,500

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Komatsu Grass Cutter
Komatsu Grass Cutter

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 15,500

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Honda Grass Cutter
Honda Grass Cutter

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 18,500

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Makita Grass Cutter
Makita Grass Cutter

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 18,500

දින 1
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Motor pond
Motor pond

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 22,000

දින 4
ගෙවතු-කුරුණෑගල - විසිතුරු මල් බදුන්
විසිතුරු මල් බදුන්

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 350

දින 6
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Pressure Water Pump (kubota gh170-1)
Pressure Water Pump (kubota gh170-1)

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 45,000

දින 11
ගෙවතු-කුරුණෑගල - HIGH PRESSURE PUMP
HIGH PRESSURE PUMP

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 38,000

දින 12
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Grass Cutter
Grass Cutter

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 6,000

දින 13
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Laders
Laders

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 3,500

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Lonemover
Lonemover

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 45,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Mitsubishi Grass Cutter - T140
Mitsubishi Grass Cutter - T140

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 15,500

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Marliyama Grass Cutter - KC23 M
Marliyama Grass Cutter - KC23 M

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 16,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water Pump - G500P
Water Pump - G500P

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 40,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Sub Pump
Sub Pump

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 18,500

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Grass Cutter - Mitsubishi TL 26
Grass Cutter - Mitsubishi TL 26

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 16,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water pump - EY 15
Water pump - EY 15

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 32,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Water Pump
Water Pump

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 30,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Grass cutter - RYOBI EKK 26
Grass cutter - RYOBI EKK 26

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 16,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Kioritz Grass cutter
Kioritz Grass cutter

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 17,000

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Marliyama Mitsubishi Grass cutter
Marliyama Mitsubishi Grass cutter

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 16,500

දින 15
ගෙවතු-කුරුණෑගල - Robbin water pump (EY 15)
Robbin water pump (EY 15)

කුරුණෑගල, ගෙවතු

රු 30,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!