දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70D Total Professional Package
Canon 70D Total Professional Package

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 159,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF-S 300mm IF ED Lens
Nikon AF-S 300mm IF ED Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 155,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Gimbal - Universal 3-Axis
Gimbal - Universal 3-Axis

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Genuine Sandisk Extreme SD Card
Genuine Sandisk Extreme SD Card

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D7000 full set & 70-300 mm VR lens
Nikon D7000 full set & 70-300 mm VR lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 139,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Viltrox DS-26C Digital Dry Cabinet MPV
Viltrox DS-26C Digital Dry Cabinet MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox Remix Studio Trigger MPV
Godox Remix Studio Trigger MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,900

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Yongnuo LED Video Light MPV
Yongnuo LED Video Light MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,900

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox TT685 Speedlite HSS 8000s MPV
Godox TT685 Speedlite HSS 8000s MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Lens Cleaning Kit MPV
Lens Cleaning Kit MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox 50x50cm Soft Box MPV
Godox 50x50cm Soft Box MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox AC Slave Flash with Bracket MPV
Godox AC Slave Flash with Bracket MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,200

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox White Colour Beauty Dish MPV
Godox White Colour Beauty Dish MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,900

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - WEIFENG Video Monopod MPV
WEIFENG Video Monopod MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Yunteng Professional Tripod MPV
Yunteng Professional Tripod MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,900

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - RC wifi fpv Camera E Drone Combo MPV
RC wifi fpv Camera E Drone Combo MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony w800 21Mp
Sony w800 21Mp

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Mets flashgun
Mets flashgun

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D80 with 18-135mm Lens MPV
Nikon D80 with 18-135mm Lens MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CANON 70D Body MPV Camera
CANON 70D Body MPV Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 88,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CAMERA RIG CAGE HD
CAMERA RIG CAGE HD

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Camera Strap For Canon Nikon
Camera Strap For Canon Nikon

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 990

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - D3300 Camera
D3300 Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 5100
Nikon 5100

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D5300 18-55mm
Nikon D5300 18-55mm

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!