දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70D (Wi-Fi) Camera full set Box
Canon 70D (Wi-Fi) Camera full set Box

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon EOS 7D Camera full set with Box
Canon EOS 7D Camera full set with Box

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 24mm / 55mm 135mm 250mm Lens
Canon 24mm / 55mm 135mm 250mm Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Flash gun / Speedlite for Canon Camera
Flash gun / Speedlite for Canon Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony HDR-SR7
Sony HDR-SR7

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 24mm F2.8 STM Wide Prime Lens
Canon 24mm F2.8 STM Wide Prime Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - NIkon 50mm VR And Sigma AF 28.300mm Lens
NIkon 50mm VR And Sigma AF 28.300mm Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 44,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF Original Lens
Nikon AF Original Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 44,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon Sigma AF Red Line 28-300mm Lens.
Nikon Sigma AF Red Line 28-300mm Lens.

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D5200 with 18-55 kit lense
Nikon D5200 with 18-55 kit lense

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Godox Flasher
Godox Flasher

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 55-250mm Original
Canon 55-250mm Original

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 70-300mm AF-S Nikkor VR ED Lens
Nikon 70-300mm AF-S Nikkor VR ED Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Dry Cabinet
Dry Cabinet

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon Coolpix 5900
Nikon Coolpix 5900

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,800

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70D with 2 Lenses & Accessories
Canon 70D with 2 Lenses & Accessories

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 124,900

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Yognuo YN560 IV Speedlite MPV
Yognuo YN560 IV Speedlite MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Viltrox 35L Dry Cabinet
Viltrox 35L Dry Cabinet

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony 64GB Original
Sony 64GB Original

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,700

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF Sigma 28-300mm Lens
Nikon AF Sigma 28-300mm Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Viltrox Speedlite JY680A Flash
Viltrox Speedlite JY680A Flash

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,800

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Yongnuo YN-560 III Speedlite MPV
Yongnuo YN-560 III Speedlite MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Mekie MK950 II TTL Speedlite MPV
Mekie MK950 II TTL Speedlite MPV

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 60D With 10-18mm Lens
Canon 60D With 10-18mm Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 114,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D7000 full set
Nikon D7000 full set

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!