වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Fujiflim AX200
Fujiflim AX200

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon Coolpix L30
Nikon Coolpix L30

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 1200D
Canon 1200D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - D3100
D3100

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Fpv camera
Fpv camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,100

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - SONY Cyber-shot underwater camera
SONY Cyber-shot underwater camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - OLYMPUS U5010 14M
OLYMPUS U5010 14M

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - SanDisk 64GB Ultra SD 80MB/s
SanDisk 64GB Ultra SD 80MB/s

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,950

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Camera - Sony
Camera - Sony

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 800D Dslr camera
Canon 800D Dslr camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon 55-200mm
Nikon 55-200mm

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Phantom 3 profissinal
Phantom 3 profissinal

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 78,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon d7200
Nikon d7200

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - CANON PC1732
CANON PC1732

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony Handy Cam
Sony Handy Cam

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Tamron AF70-300mm Macro
Tamron AF70-300mm Macro

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - D90 Body & 18 - 105 lens
D90 Body & 18 - 105 lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon d3300
Nikon d3300

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D90
Nikon D90

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Digital slave FW-2AC
Digital slave FW-2AC

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony cybershot Japan
Sony cybershot Japan

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon - D90
Nikon - D90

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 53,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sj 9000
Sj 9000

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Digital camera
Digital camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Spy pen camera
Spy pen camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 999

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!