වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - PowerShot G11
PowerShot G11

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon 20MP camera
Canon 20MP camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Digital drone
Digital drone

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon 70D
Canon 70D

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Tamron 70-200mm G2 f/2.8 Di VC USD
Tamron 70-200mm G2 f/2.8 Di VC USD

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 170,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Go Pro Hero 5 Black
Go Pro Hero 5 Black

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon D70 Camera
Nikon D70 Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon 70-200 f4
Canon 70-200 f4

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Full camera light Kit
Full camera light Kit

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon digital camera
Canon digital camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon d 70
Nikon d 70

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon 750D EOS
Canon 750D EOS

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - CX-10C DRONE
CX-10C DRONE

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon d450
Canon d450

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Cannon Trigger
Cannon Trigger

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,600

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon D5300
Nikon D5300

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon 50mm 1.8d lens
Nikon 50mm 1.8d lens

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - SONY DSC-H300
SONY DSC-H300

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - GoPro Hero 4 Session
GoPro Hero 4 Session

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,000

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Drone ...
Drone ...

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 125,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Tamron 28-300mm Macro for Canon
Tamron 28-300mm Macro for Canon

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

දින 35
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon d5500
Nikon d5500

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 36
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon PowerShot A4000 IS Digital camera
Canon PowerShot A4000 IS Digital camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 41
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon D5200 with 50mm lens
Nikon D5200 with 50mm lens

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 41
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Spy pen camera
Spy pen camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 750

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!