වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - GoPro Hero 4 silver
GoPro Hero 4 silver

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - HAMA Camera Tripod
HAMA Camera Tripod

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Night Vision Mni Camera
Night Vision Mni Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon 28-105mm
Nikon 28-105mm

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - SONY CYBERSHOT 12.1 MP DIGITAL CAMERA
SONY CYBERSHOT 12.1 MP DIGITAL CAMERA

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,800

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Dji spark combo
Dji spark combo

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 92,998

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Dji Phantom 3 standard
Dji Phantom 3 standard

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Sony a290 DSLR camera (alfa 290)
Sony a290 DSLR camera (alfa 290)

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Panasonic lumix 1:3.9_5/7.4.4
Panasonic lumix 1:3.9_5/7.4.4

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Samsung Digital Camera
Samsung Digital Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon 10mp cam
Canon 10mp cam

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - 18-55 mm VR lens
18-55 mm VR lens

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - SIGMA 70-200 2.8 NIKON MOUNT
SIGMA 70-200 2.8 NIKON MOUNT

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - DRONE FOR SALE
DRONE FOR SALE

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,900

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Drone with HD camera - FPV
Drone with HD camera - FPV

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,999

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Sony CX 405
Sony CX 405

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon 70D Body
Canon 70D Body

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,900

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon 80d
Canon 80d

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - SPY Video Cam
SPY Video Cam

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - DRONE..
DRONE..

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon Camera
Nikon Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon D5300
Nikon D5300

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Gopro Hero5
Gopro Hero5

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Libec TH 650 DV Tripod
Libec TH 650 DV Tripod

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon D 3100
Nikon D 3100

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!