මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර විකිණීමට ඇති කැමරා සහ කැම්කොඩර්ස්

දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි