දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Smart Home Security Alarm Systems
Smart Home Security Alarm Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - dio headlight
dio headlight

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - IP 960 Camera
IP 960 Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Kit
CCTV Camera Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - VR Panorama Camera
VR Panorama Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Attendants Control System
Attendants Control System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ෆොටො කොපි මැෂින්
ෆොටො කොපි මැෂින්

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laminating Machine
Laminating Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Reload Machine
Reload Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy macshine
Photocopy macshine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine
Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Single Phase Meter Box
Single Phase Meter Box

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DVR BOX
DVR BOX

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,400

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZK FP002 time attendance
ZK FP002 time attendance

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Honeywell Air Cooler CL20AE
Honeywell Air Cooler CL20AE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba eStudio 233 283 GM 2071 Dongle
Toshiba eStudio 233 283 GM 2071 Dongle

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fax Machine
Fax Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba 2309A photo copy machine
Toshiba 2309A photo copy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Systems
CCTV Camera Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED board
LED board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,250

දින 48
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED bulbs
LED bulbs

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 50
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Photo Frame
Digital Photo Frame

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!