දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 GAMING PC
CORE I5 GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL desktop computer
DELL desktop computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7TH GEN CORE I3 SYSTEM
7TH GEN CORE I3 SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 SYSTEM 3RD GEN
CORE I5 SYSTEM 3RD GEN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 GAMING PC WITH GTX 760 2GB
CORE I5 GAMING PC WITH GTX 760 2GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - RESCUER Gaming Laptop | GTX 960
RESCUER Gaming Laptop | GTX 960

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8TH GEN CORE I5 SYSTEM (GAME READY)
8TH GEN CORE I5 SYSTEM (GAME READY)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 96,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huwevei tab
Huwevei tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7TH GEN CORE I5
7TH GEN CORE I5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP laptop
HP laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP BRANDED PC WITH ORIGINAL WINDOWS 8
HP BRANDED PC WITH ORIGINAL WINDOWS 8

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4th gen core I5 laptop
4th gen core I5 laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4TH GEN GAMING PC
4TH GEN GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6TH GEN CORE I5 SYSTEM
6TH GEN CORE I5 SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 1ST GEN SYSTEM
CORE I3 1ST GEN SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP LAPTOP
HP LAPTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL Laptop
DELL Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tab A 8 inches
Tab A 8 inches

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini laptop
Mini laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming pc full set | GTX 660 , 8GB ram
Gaming pc full set | GTX 660 , 8GB ram

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO WITH 4GB RAM
CORE 2 DUO WITH 4GB RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Black color
Black color

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung galaxy Tab 4
Samsung galaxy Tab 4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 33
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I7 PC WITH 16GB RAM
CORE I7 PC WITH 16GB RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!