දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G Wifi Special discount
Bell 4G Wifi Special discount

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORE I5 PROCESSOR 6TH GEN 6500
CORE I5 PROCESSOR 6TH GEN 6500

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 21,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 7TH GEN CORE I3
7TH GEN CORE I3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 7TH GEN CORE I5 PROCESSOR
7TH GEN CORE I5 PROCESSOR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 23,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GIGABYTE B85 - DS3H Motherboard
GIGABYTE B85 - DS3H Motherboard

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 8GB DDR IV RAM WARRANTY 3 YEARS
8GB DDR IV RAM WARRANTY 3 YEARS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORE I3 MOTHERBOARD + PROCESSOR
CORE I3 MOTHERBOARD + PROCESSOR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - ASUS 22" IPS PANEL (WARRANTY 3Y)
ASUS 22" IPS PANEL (WARRANTY 3Y)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 22,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI B250M PRO-VDH BRAND NEW
MSI B250M PRO-VDH BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - MSI B360M GAMING PLUS MOTHERBOARD
MSI B360M GAMING PLUS MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG EVO 860 250GB SSD BRAND NEW
SAMSUNG EVO 860 250GB SSD BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 14,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 4TH GEN H81 MOTHERBOARD
4TH GEN H81 MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORE I5 2ND GEN PROCESSOR
CORE I5 2ND GEN PROCESSOR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORE I3 PROCESSOR + MOTHERBOARD FAN
CORE I3 PROCESSOR + MOTHERBOARD FAN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,300

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - CORE I3 PROCESSOR + MOTHERBOARD RAM
CORE I3 PROCESSOR + MOTHERBOARD RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB DDR III LAPTOP RAM - 1066 FSB
2GB DDR III LAPTOP RAM - 1066 FSB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 5
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP 4TH GEN MOTHERBOARD
HP 4TH GEN MOTHERBOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - HP Pro 6300 Motherboard (656961-001)
HP Pro 6300 Motherboard (656961-001)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 120GB HP SSD
120GB HP SSD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 8,200

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SEASONIC 650W GAMING PSU
SEASONIC 650W GAMING PSU

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB DDR III RAM
2GB DDR III RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 500GB SATA HARD DISK DESKTOP
500GB SATA HARD DISK DESKTOP

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,400

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Core to quad gaming PC
Core to quad gaming PC

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H77 MSI GAMING MOTHERBOARD
H77 MSI GAMING MOTHERBOARD

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - 2GB DDR3 Lap Ram
2GB DDR3 Lap Ram

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!