දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell i3
Dell i3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad mini 2
Apple ipad mini 2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad Air 64GB cellular
Apple ipad Air 64GB cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad Air 2 Wifi + cellular
Apple ipad Air 2 Wifi + cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - iPad Pro 9.7 2016
iPad Pro 9.7 2016

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Calltouch
Calltouch

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer A9 tab
Acer A9 tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dual Core Desktop with Monitor
Dual Core Desktop with Monitor

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 Laptop
I5 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Toshiba i5 4th gen Laptop
Toshiba i5 4th gen Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo i3 4GB/320GB/DVD RW Laptop
Lenovo i3 4GB/320GB/DVD RW Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Laptop
Samsung Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Core i5 8th Gen|1TB|4GB|Laptop New
Lenovo Core i5 8th Gen|1TB|4GB|Laptop New

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Macbook Pro 256GB Retina
Macbook Pro 256GB Retina

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 153,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming PC
Gaming PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 110,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Tab 4 (4G)
Tab 4 (4G)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - dell i3 7th gen laptop
dell i3 7th gen laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core 2 Gb /250Gb /DVD RW Laptop
HP Core 2 Gb /250Gb /DVD RW Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Ideapad i3 Laptop
Lenovo Ideapad i3 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Tablet
Acer Tablet

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - LG i3 Laptop
LG i3 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo ThinkPad l420
Lenovo ThinkPad l420

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Laptop Dual Core
Hp Laptop Dual Core

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp i7 Laptop
Hp i7 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Mackbook
Apple Mackbook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!