දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP i7 6 Gen Notbook Laptop
HP i7 6 Gen Notbook Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - MacBook Air A1465 core i5
MacBook Air A1465 core i5

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad mini 4 cellular
Apple ipad mini 4 cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I3 7th Gen Laptop
Dell I3 7th Gen Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Elitebook 740 G1
Elitebook 740 G1

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 2th Gen Gaming. Gta V
I5 2th Gen Gaming. Gta V

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 7100 (7 Gen) DDR4 8GB
Core i3 7100 (7 Gen) DDR4 8GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad air 128Gb cellular
Apple ipad air 128Gb cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Ipad Air 2 Cellular
Apple Ipad Air 2 Cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core Duo DDR3 4GB PC
Core Duo DDR3 4GB PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Quad Core PC
Quad Core PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Quard
Core 2 Quard

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Notebook
HP Notebook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Laptop
HP Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I Pad 2 cellular wifi
I Pad 2 cellular wifi

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell i3 7th Gen Laptop
Dell i3 7th Gen Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Sm-T231 Tab
Samsung Sm-T231 Tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3HP 8GB RAM ITB HARD WIN 10 with key
i3HP 8GB RAM ITB HARD WIN 10 with key

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - GAMING PC [AMD A6-3650 + GTX 660]
GAMING PC [AMD A6-3650 + GTX 660]

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,950

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Pc
Lenovo Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad Air 2
Ipad Air 2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple I Pad Air
Apple I Pad Air

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple I Pad Air 2 Cellular
Apple I Pad Air 2 Cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad mini 3 128GB cellular
Apple ipad mini 3 128GB cellular

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Quad Gaming Fullset Computer
Core 2 Quad Gaming Fullset Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,550

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!