වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Lighter spy camera
Lighter spy camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF NIKKOR - 70 300 mm Lens
Nikon AF NIKKOR - 70 300 mm Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony cyber shot
Sony cyber shot

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI OSMO 4K Handheld Gimbal Camera Combo
DJI OSMO 4K Handheld Gimbal Camera Combo

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Drone-Camera
Drone-Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 4K Ultra HD Action camera
4K Ultra HD Action camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 80-200mm F/2.8 for sony
80-200mm F/2.8 for sony

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Samsung es95
Samsung es95

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Camera
Canon Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sigma 70-210mm f2.8
Sigma 70-210mm f2.8

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Olympus professional camera
Olympus professional camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - PENTAX 35mm Camera
PENTAX 35mm Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - RX 10 Panasonic Movie Camera
RX 10 Panasonic Movie Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Panasonic digital camera
Panasonic digital camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony digital camera
Sony digital camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Ricoh original camera
Ricoh original camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - J V C memory 2 card camcorder
J V C memory 2 card camcorder

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon EF 50 mm f/1.8 II Lens
Canon EF 50 mm f/1.8 II Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 18-200 Autofocus
Nikon 18-200 Autofocus

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon Camera
Nikon Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - WB200 F - White Digital camera
WB200 F - White Digital camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 39
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D7000 Camera
Nikon D7000 Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

දින 49
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D5200
Nikon D5200

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 57,000

දින 49
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D7100
Nikon D7100

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 50
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - yashica
yashica

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!