දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Freezer
Freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

පැය 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Pepsi Concord Bottle Cooler
Pepsi Concord Bottle Cooler

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Top Load Fully Automatic Washer 9kg
LG Top Load Fully Automatic Washer 9kg

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - HITACHI SMART INVERTER REFRIGERATOR
HITACHI SMART INVERTER REFRIGERATOR

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 120,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Dry iron
Dry iron

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Refrigerator
Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - WASHING MACHINE
WASHING MACHINE

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,499

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Refrigerator
Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 31
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Convection Oven
Convection Oven

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 33
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Air Cooler ( Symphony Diet22i)
Air Cooler ( Symphony Diet22i)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,500

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Deep freezer
Deep freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Sisil Washing Machine
Sisil Washing Machine

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!