දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - GSM Alarm System
GSM Alarm System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy toshiba 232
Photocopy toshiba 232

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ozito Inverter
Ozito Inverter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 72,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Doorbell
Doorbell

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE56F1T-IT1

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,200

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1
HIIKVISION 4CH DVR DS-7104HGHI-F1

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5
HIKVISION 2MP DS-2CE16D0T-WL5

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,850

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL
HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,890

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera
HIKVISION 2MP 24Hrs Colour Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,250

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D8T-IT

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,650

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT
HIKVISION 3MP CAMERA DS-2CE16F1T-IT

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,250

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE
HIKVISION FINGER PRINT TIME ATTENDENCE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,750

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 90 LED Solar Motion Sensor Wall Light
90 LED Solar Motion Sensor Wall Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - UNV 4CH NVR Kit (H265)
UNV 4CH NVR Kit (H265)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF
HIKVISION 2MP CAMERA DS-2CE16D0T-IRPF

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,400

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hikvision Video Door Phone - DS-KIS202
Hikvision Video Door Phone - DS-KIS202

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konika c 253 drum unit
Konika c 253 drum unit

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Long Light (Explosion Proof)
Long Light (Explosion Proof)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Duplo Machine
Duplo Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photo Copy - Black/Colour
Photo Copy - Black/Colour

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Advertising Display 43''
LED Advertising Display 43''

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Wireless IP Camera Night Vision
Wireless IP Camera Night Vision

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electrical Items
Electrical Items

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED ADVERTISING DISPLAY
LED ADVERTISING DISPLAY

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photo copy machines Toshiba
Photo copy machines Toshiba

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!