දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 99,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Inverter
Inverter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hikvision 720p CCTV camera
Hikvision 720p CCTV camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 52,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Finger print time attendance system
Finger print time attendance system

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (1080P)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - DC 5v- 60v, solar,Amp,volt tester
DC 5v- 60v, solar,Amp,volt tester

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C280 Photo Copy Machine
Konica C280 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - DC 12v 12w solar water prof light
DC 12v 12w solar water prof light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 99,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WiFi Bulb Camera
WiFi Bulb Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Flexible USB Light
Flexible USB Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C220 Photocopy Machine
Konica C220 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica Minolta Colour Photo Copy Machine
Konica Minolta Colour Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Ricoh Colour Photocopy Toner
Ricoh Colour Photocopy Toner

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C253 Photo copy Machine
Konica C253 Photo copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 12V DC Solar Flood Light
12V DC Solar Flood Light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba 233 Machine
Toshiba 233 Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hisens A/C new
Hisens A/C new

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 130,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 12V DC Solar Strip light
12V DC Solar Strip light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION WIFI Camera DS-2CV2Q01FD-IW
HIKVISION WIFI Camera DS-2CV2Q01FD-IW

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - RICOH MPC 3001 PHOTO COPY MACHINE
RICOH MPC 3001 PHOTO COPY MACHINE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Riso Duplo Machine
Riso Duplo Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV Security Recording System
CCTV Security Recording System

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C200 Photo Copy Machine
Konica C200 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WIFI HD 720P IP Camera Waterproof
WIFI HD 720P IP Camera Waterproof

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,800

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 3000mAh Rechargeable batteries
3000mAh Rechargeable batteries

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!