දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - L.E.D progam name bord
L.E.D progam name bord

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,999

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ELECTRONIC SCALE - LICENSED
ELECTRONIC SCALE - LICENSED

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C280 Photo Copy Machine
Konica C280 Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C253 Photo copy Machine
Konica C253 Photo copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 140,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ZAPP LIGHT
ZAPP LIGHT

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 999

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 4 CH CCTV Camera Systems (1080P)
4 CH CCTV Camera Systems (1080P)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - PLC HMI
PLC HMI

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C203 PhotoCopy Machine
Konica C203 PhotoCopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C220 Photocopy Machine
Konica C220 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Lightning Earthning Unit
Lightning Earthning Unit

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,900

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Digital DoorLock KOCOM
Digital DoorLock KOCOM

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 12W Panel light
12W Panel light

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Liquid Filling Machine (Electronic)
Liquid Filling Machine (Electronic)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIKVISION WIFI Camera DS-2CV2Q01FD-IW
HIKVISION WIFI Camera DS-2CV2Q01FD-IW

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica Minolta Colour Photo Copy Machine
Konica Minolta Colour Photo Copy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hikvision CCTV camera System
Hikvision CCTV camera System

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,800

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Toshiba - e-Studio 167
Toshiba - e-Studio 167

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Hummer drill
Hummer drill

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,500

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cctv cameras system
Cctv cameras system

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - RICOH COLOUR PHOTOCOPY MACHINE.
RICOH COLOUR PHOTOCOPY MACHINE.

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 98,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash register
Cash register

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 23,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Piston for karcher 10/25-4s maschines
Piston for karcher 10/25-4s maschines

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Binding Machine
Binding Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Gem Checking Professional Torch
Gem Checking Professional Torch

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Konica C754 Photocopy Machine
Konica C754 Photocopy Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 495,000

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!