දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - AHD CCTV Camera System
AHD CCTV Camera System

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - GSM GPRS GPS Tracking Locator Device
GSM GPRS GPS Tracking Locator Device

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Led module s
Led module s

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 3D Moon Lamp
3D Moon Lamp

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,450

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie Lot
Walkie Talkie Lot

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie (ORIGINAL ZASTONE)
Walkie Talkie (ORIGINAL ZASTONE)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,750

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV Camera System [Showroom Display]
CCTV Camera System [Showroom Display]

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Sharp photo copier
Sharp photo copier

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 28,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - MOSQUITO KILLER LAMP
MOSQUITO KILLER LAMP

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Tipo Panel Ceiling Mount
LED Tipo Panel Ceiling Mount

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,999

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Panel Light 24W
LED Panel Light 24W

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 850

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Cash Counting Machines Top Loading
Cash Counting Machines Top Loading

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 37,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - SMA 10kW Inverter
SMA 10kW Inverter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 285,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - ABB 5kW Inverter
ABB 5kW Inverter

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 135,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - WIFI Fish Eye CCTV Camera 960P
WIFI Fish Eye CCTV Camera 960P

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,950

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Uninterrupted power supply (UPS)
Uninterrupted power supply (UPS)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie
Walkie Talkie

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy machine
Photocopy machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie (ORIGINAL)
Walkie Talkie (ORIGINAL)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,850

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - LED Screen for Sale
LED Screen for Sale

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500,000

දින 53
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Battery charger
Battery charger

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,995

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie
Walkie Talkie

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!