දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Fax machine
Fax machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - CCTV 8ch Hivision DVR + 3 Hikvision cams
CCTV 8ch Hivision DVR + 3 Hikvision cams

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 26,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie වෝකි (ටෝකි)
Walkie Talkie වෝකි (ටෝකි)

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Table Lamps
Table Lamps

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - වෝකි ටෝකි තොග
වෝකි ටෝකි තොග

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - වෝකි ටෝකි
වෝකි ටෝකි

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - වෝකි ටෝකි (walkie Talkie) Original
වෝකි ටෝකි (walkie Talkie) Original

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Food Sealer
Food Sealer

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Electronic scale
Electronic scale

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - RESEARCH GRADE MICROSCOPE
RESEARCH GRADE MICROSCOPE

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 47,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie Set
Walkie Talkie Set

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Walkie Talkie
Walkie Talkie

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 41
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - HIK VISION 4CH FULL SET
HIK VISION 4CH FULL SET

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 49
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - 2TB Portable
2TB Portable

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Full set with 4 camera
Full set with 4 camera

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 51
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - MPC 2011 Richo Color
MPC 2011 Richo Color

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 300,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Original Walkie Talkie
Original Walkie Talkie

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 54
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-ගම්පහ - Digital scale
Digital scale

ගම්පහ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!