දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self defense stun gun10000v
Self defense stun gun10000v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Riddex Pest Rodent Control Repeller
Riddex Pest Rodent Control Repeller

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi Camera N/V 360° CCTV panaromic .
Wifi Camera N/V 360° CCTV panaromic .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI Camera Mini Night Vision 5 HD. .
WIFI Camera Mini Night Vision 5 HD. .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000W DC 12v to AC 220V
Inverter 2000W DC 12v to AC 220V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser thermometer -50° to 360°. new.
Laser thermometer -50° to 360°. new.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Clamp meter / Multi AC DC Tester. .
Clamp meter / Multi AC DC Tester. .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Caliper Digital meter .
Caliper Digital meter .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter Off-Grid 1500W 12v to 230V .
Inverter Off-Grid 1500W 12v to 230V .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Meter Laser 40M SNDWAY
Distance Meter Laser 40M SNDWAY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Wifi Camera robot Night/V 360'. .
CCTV Wifi Camera robot Night/V 360'. .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hot Air gun 230V 300W portable ..
Hot Air gun 230V 300W portable ..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Remote Control 4 Channels Switch. .
Remote Control 4 Channels Switch. .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8km Green Laser Pointer powerful
8km Green Laser Pointer powerful

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - High Torque Gear Motor 2 RPM 12v.
High Torque Gear Motor 2 RPM 12v.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Video Door Phone (Gate Phone)
Video Door Phone (Gate Phone)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Brand New Cordless Phone
Brand New Cordless Phone

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,850

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi Camera Bulb CCTV Night /Vision 360°
Wifi Camera Bulb CCTV Night /Vision 360°

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 1000W 12v to 230V off-grid.
Inverter 1000W 12v to 230V off-grid.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Distance Meter tape 100M
Laser Distance Meter tape 100M

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,400

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 500W Inverter 12v to 220V
500W Inverter 12v to 220V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Burning Laser Pointer 12KM Powerful
Burning Laser Pointer 12KM Powerful

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Micro meter Digital Thickness Gauge
Micro meter Digital Thickness Gauge

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Light Switch Day / Night Auto On-Off
Light Switch Day / Night Auto On-Off

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi CCTV Camera Night Vision 5mp-
Wifi CCTV Camera Night Vision 5mp-

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Pointer Blue .
Laser Pointer Blue .

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermometer -50°C -110°C cable = 1m
Thermometer -50°C -110°C cable = 1m

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!