දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Phillips Battery (AAA)
Phillips Battery (AAA)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Remote Control Switch Channel 4
Remote Control Switch Channel 4

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,200

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Distance Meter Laser SADWAY 40M /131ft.
Distance Meter Laser SADWAY 40M /131ft.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Green Laser Pointer 8km powerful
Green Laser Pointer 8km powerful

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor 12v 2 RPM High Torque
Gear Motor 12v 2 RPM High Torque

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Caliper Meter Digital electronic
Caliper Meter Digital electronic

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Japan Led torch Water resistant 200m..
Japan Led torch Water resistant 200m..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tactical pen Self defense + LED.
Tactical pen Self defense + LED.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self defence 10000V Stun gun ..
Self defence 10000V Stun gun ..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,488

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Pointer Blue new.
Laser Pointer Blue new.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 1500W Inverter 12v to 230V Off grid
1500W Inverter 12v to 230V Off grid

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Auto On Off Light Switch Day & Night.
Auto On Off Light Switch Day & Night.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tacticale LED Torch Self defence.
Tacticale LED Torch Self defence.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hot gun 300W celsius - 200
Hot gun 300W celsius - 200

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Temperature meter -50°C to110°C 1m cable
Temperature meter -50°C to110°C 1m cable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,349

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Air Pump 150w ( 3 Nozzles ) 220v
Air Pump 150w ( 3 Nozzles ) 220v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self defense Stick Steel Retractable
Self defense Stick Steel Retractable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 500W Off Grid 12v to 230V.
Inverter 500W Off Grid 12v to 230V.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor 220V 30 RPM 14W.
Gear Motor 220V 30 RPM 14W.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,800

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED spot light 4 colour
LED spot light 4 colour

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,200

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Light Multi color 230v Wifi control
LED Light Multi color 230v Wifi control

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Infrared Laser Thermometer -50° - 360°..
Infrared Laser Thermometer -50° - 360°..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000W 12v to 220V Off grid
Inverter 2000W 12v to 220V Off grid

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi meter / Clamp Ac Tester..
Multi meter / Clamp Ac Tester..

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 1000W 12v to 230V Off grid.
Inverter 1000W 12v to 230V Off grid.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,990

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!