දැන්විම් 142 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 1000W Off-Grid 12v to 230V
Inverter 1000W Off-Grid 12v to 230V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Remote Control Switch 4 Channel Relay
Remote Control Switch 4 Channel Relay

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Moisture Meter Humidity Tester digital
Moisture Meter Humidity Tester digital

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Wifi Camera Robot - N/V 360° 5mp
CCTV Wifi Camera Robot - N/V 360° 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wifi Cctv Camera N/v Panoramic 360° 5mp.
Wifi Cctv Camera N/v Panoramic 360° 5mp.

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gear Motor 14W / RPM 2.5 230V
Gear Motor 14W / RPM 2.5 230V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,990

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera SD Card/Rec 5Mp Night/Vision
CCTV Camera SD Card/Rec 5Mp Night/Vision

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Micro meter Digital caliper
Micro meter Digital caliper

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Light Switch Day & Night Auto On/Off
Light Switch Day & Night Auto On/Off

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,400

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Drone motor
Drone motor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 1500W Off-Grid 12v to 230V
Inverter 1500W Off-Grid 12v to 230V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Caliper meter Digital 0 - 150 mm
Caliper meter Digital 0 - 150 mm

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TC Helicon VoiceLive 3 Extreme
TC Helicon VoiceLive 3 Extreme

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self Defense Steel Stick Retractable new
Self Defense Steel Stick Retractable new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Voltage Tester Pen Sensor Detector
Voltage Tester Pen Sensor Detector

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Self Defense Electro shoker 10000v
Self Defense Electro shoker 10000v

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Roland HandSonic HPD-20
Roland HandSonic HPD-20

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DOPPLER 2mp CCTV system kit
DOPPLER 2mp CCTV system kit

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DIGITAL WEIGHT SCALE DESIGN A 12204
DIGITAL WEIGHT SCALE DESIGN A 12204

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,590

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DIGITAL WEIGHT SCALE A 11473
DIGITAL WEIGHT SCALE A 11473

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8827 TORCH A 11420
8827 TORCH A 11420

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 280

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi / Clamp meter AC-DC Tester
Multi / Clamp meter AC-DC Tester

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,900

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SOLAR LAMP 2IN1 A 11274
SOLAR LAMP 2IN1 A 11274

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 790

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 2000W - 12v to 220V OffGrid
Inverter 2000W - 12v to 220V OffGrid

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,490

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Inverter 500W ( DC -12v to AC -220V )
Inverter 500W ( DC -12v to AC -220V )

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,990

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!