දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 4U DVR METEL BOX
CCTV 4U DVR METEL BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ELECTRIC WATER TAP
ELECTRIC WATER TAP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,490

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - REMOTE CONTROLLED EMERGENCY LAMP
REMOTE CONTROLLED EMERGENCY LAMP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 699

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision Q1 Wifi camara
Hikvision Q1 Wifi camara

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Hikvision 4 Ch DVR Recorder
Hikvision 4 Ch DVR Recorder

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,250

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AHD CCTV System (2.4MP4CH L-VISION)
AHD CCTV System (2.4MP4CH L-VISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,200

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL AHD CCTV System (2.4MP)
8 CHANNEL AHD CCTV System (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 77,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance Terminal
Fingerprint Time Attendance Terminal

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGERPRINT ACCESS CONTROL
FINGERPRINT ACCESS CONTROL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSAN CASH REGISTER 5000 ITEMS
GSAN CASH REGISTER 5000 ITEMS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BUNNY LED SILICON LIGHT
BUNNY LED SILICON LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,850

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - VOLTAGE ALERT DETECTOR 90V-1000V
VOLTAGE ALERT DETECTOR 90V-1000V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 490

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led balloons
Led balloons

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cctv Dvr AHD 5IN1 Hybrid
Cctv Dvr AHD 5IN1 Hybrid

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI CCTV CAMERA
WIFI CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,850

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Powerful Laser Pen Pointer 8-KM
Powerful Laser Pen Pointer 8-KM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,499

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA HYBRID DVR 5IN1 8 CHANEL
CCTV CAMERA HYBRID DVR 5IN1 8 CHANEL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,200

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV DVR ORIGINAL XMEY 32CHANEL 2K
CCTV DVR ORIGINAL XMEY 32CHANEL 2K

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 34,500

දින 32
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV STARLIGHT COLOUR NIGHTVISION CAMERA
CCTV STARLIGHT COLOUR NIGHTVISION CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,400

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV and DVR
CCTV and DVR

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 4K / 2K DVR HYBRID XMEYE
CCTV 4K / 2K DVR HYBRID XMEYE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 16 CH DVR 5IN1HYBRID
CCTV 16 CH DVR 5IN1HYBRID

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,900

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MEGA+ CUSTOMER DIPLAY (USB) PD220V III
MEGA+ CUSTOMER DIPLAY (USB) PD220V III

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 40
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH DRAWER MEGA+
CASH DRAWER MEGA+

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 15" TOUCH DISPLAY MONITOR WITH STAND
15" TOUCH DISPLAY MONITOR WITH STAND

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 4U DVR METEL BOX
CCTV 4U DVR METEL BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!