දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE - KYOCERA
PHOTOCOPY MACHINE - KYOCERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 73,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PHOTOCOPY MACHINE - KYOCERA
PHOTOCOPY MACHINE - KYOCERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 73,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ISCALE DIGITAL WEIGHT SCALE
ISCALE DIGITAL WEIGHT SCALE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ATOMIC BEAM TAP LIGHT
ATOMIC BEAM TAP LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SYNCRON CUSTOMER DISPLAY
SYNCRON CUSTOMER DISPLAY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - REALAND FINGERPRINT TIME ATTENDENCE
REALAND FINGERPRINT TIME ATTENDENCE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZKTeco FINGERPRINT TIME ATTENDENCE
ZKTeco FINGERPRINT TIME ATTENDENCE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8CH 2.0MP CCTV Camera Systems
8CH 2.0MP CCTV Camera Systems

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Remote Controlled Emergency Lamp
Remote Controlled Emergency Lamp

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 699

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PERSONAL DIGITAL WEIGHING SCALE
PERSONAL DIGITAL WEIGHING SCALE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,199

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ZAPP LIGHT – DUAL BULB AND BUG
ZAPP LIGHT – DUAL BULB AND BUG

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bright Rechargeable Lantern BR 6850
Bright Rechargeable Lantern BR 6850

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,890

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SMART WIFI CAMERA (Outdoor/Waterproof)
SMART WIFI CAMERA (Outdoor/Waterproof)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,990

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AHD CCTV System (2.4MP4CH L-VISION)
AHD CCTV System (2.4MP4CH L-VISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,200

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL AHD CCTV System (2.4MP)
8 CHANNEL AHD CCTV System (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 77,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MIX VALUE MONEY COUNTER (EC1100)
MIX VALUE MONEY COUNTER (EC1100)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSM Wireless Home Alarm System
GSM Wireless Home Alarm System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MEGA+ CUSTOMER DIPLAY (USB) PD220V III
MEGA+ CUSTOMER DIPLAY (USB) PD220V III

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,500

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MEGA+ MONEY/BILL COUNTER
MEGA+ MONEY/BILL COUNTER

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CASH DRAWER MEGA+
CASH DRAWER MEGA+

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FOS Vision HD CCTV Camera Waterproof
FOS Vision HD CCTV Camera Waterproof

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger Print Unit with Back Up Battery
Finger Print Unit with Back Up Battery

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 45
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint Time Attendance Terminal
Fingerprint Time Attendance Terminal

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,000

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGERPRINT ACCESS CONTROL
FINGERPRINT ACCESS CONTROL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - GSAN CASH REGISTER 5000 ITEMS
GSAN CASH REGISTER 5000 ITEMS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,000

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Luggage Scale
Digital Luggage Scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 800

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!