දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iMac 21
Apple iMac 21

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 200,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tab s3 T825 9.7
Tab s3 T825 9.7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad Pro 12.9” 64GB New !!
IPad Pro 12.9” 64GB New !!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15” 256GB Gray 2013
MacBook Pro 15” 256GB Gray 2013

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 190,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad air 2 32gb/4G
IPad air 2 32gb/4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad Pro 12.9
Apple iPad Pro 12.9

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop i3
Laptop i3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop Inspiron 1545
Laptop Inspiron 1545

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus X200MA - 11.6" Touch display
Asus X200MA - 11.6" Touch display

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo X220i I3
Lenovo X220i I3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Tab A (SM-T355Y)
Samsung Tab A (SM-T355Y)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad 6th Generation 32GB 2018
iPad 6th Generation 32GB 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab Pro S 12” 128GB Black
Galaxy Tab Pro S 12” 128GB Black

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” Retina 128GB 2015 Model
MacBook Pro 13” Retina 128GB 2015 Model

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 165,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus i5 4GB/1TB/ 2GB VGA A555L
Asus i5 4GB/1TB/ 2GB VGA A555L

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 38000
38000

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo G01ER907 1TB
Lenovo G01ER907 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15.4” Retina - i7 | 16GB Ram
MacBook Pro 15.4” Retina - i7 | 16GB Ram

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 205,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Used tab for sale
Used tab for sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15” 512GB Retina Mid 2015
MacBook Pro 15” 512GB Retina Mid 2015

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 285,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Pro 12.9” 128GB
iPad Pro 12.9” 128GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 144,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” 256GB 2017
MacBook Pro 13” 256GB 2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 224,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad mini 4
Ipad mini 4

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - LATITUDE E6330
LATITUDE E6330

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Pro 9.7” 32GB
iPad Pro 9.7” 32GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!