මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අක්කරෙපත්තු විකිණීමට ඇති නිවාස සහ උද්‍යාන උපකරණ

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි