දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I7 Laptop
Core I7 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 144,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I pad 3 SIM model 32gb
I pad 3 SIM model 32gb

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 4G Dual Sim 4GB+64GB Tablet
4G Dual Sim 4GB+64GB Tablet

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,490

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Laptop
Acer Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Laptop
Dell Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming pc
Gaming pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp PC..
Hp PC..

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I Pad 4G
I Pad 4G

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad Air2
Ipad Air2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Custom i3 gaming/mining setup with RX570
Custom i3 gaming/mining setup with RX570

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 130,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell tablet pc
Dell tablet pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - All IN ONE TOUCH POS MACHINES
All IN ONE TOUCH POS MACHINES

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad Mini 2 Black 32 GB
Ipad Mini 2 Black 32 GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Windows 10 Mini Pc System
Intel Windows 10 Mini Pc System

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 10' Dual Sim Wifi 4G Tablet Pc
10' Dual Sim Wifi 4G Tablet Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 32 GB cellular model
32 GB cellular model

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Laptop Core 2 Duo
HP Laptop Core 2 Duo

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 31
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple iPad Mini 3 64GB Original
Apple iPad Mini 3 64GB Original

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 31
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Inspiron Core i3 Laptop
Dell Inspiron Core i3 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 computer full set
Core i3 computer full set

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - COMPUTER 2.60 GHZ 250GB HARDDISK
COMPUTER 2.60 GHZ 250GB HARDDISK

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - GAMING computer 2.70GHZ 1.70gb vga
GAMING computer 2.70GHZ 1.70gb vga

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming PC AMD Phenom
Gaming PC AMD Phenom

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Google Nexus
Google Nexus

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Inspiron 15 (3000)Core™ i5
Dell Inspiron 15 (3000)Core™ i5

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!