දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo 2.9
Core 2 Duo 2.9

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp I5 7th Gn
Hp I5 7th Gn

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - cro i7 Intel inside
cro i7 Intel inside

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Laptop
Acer Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer E5 575g Laptop
Acer E5 575g Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I 3 2gen
I 3 2gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core i7 Laptop
Dell Core i7 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Core 2 Duo CPU
Intel Core 2 Duo CPU

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Windows 10 Tab
Intel Windows 10 Tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus Notbook F200m
Asus Notbook F200m

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Laptop (NZ Bought)
HP Laptop (NZ Bought)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dual core 3.O Speed
Dual core 3.O Speed

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple iPad Pro 12.9 128GB
Apple iPad Pro 12.9 128GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - iPad Mini 4 16GB
iPad Mini 4 16GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,900

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple I Pad 2 32gb Wifi Only
Apple I Pad 2 32gb Wifi Only

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell 14 Inches Laptop
Dell 14 Inches Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - GAMING CASING WITH CORE 2 QUAD G41 DDRIII DESKTOP 512MB VGA
GAMING CASING WITH CORE 2 QUAD G41 DDRIII DESKTOP 512MB VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad Air2
Ipad Air2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Toshiba C2 Do
Toshiba C2 Do

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple iPad Mini 3 64GB
Apple iPad Mini 3 64GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - MacBook Air 4.1
MacBook Air 4.1

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP EliteBook 8460p i7
HP EliteBook 8460p i7

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming Casing with Core I3 3rd Gen H61 Ddriii Desktop Computer
Gaming Casing with Core I3 3rd Gen H61 Ddriii Desktop Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Display Problem
Apple MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Display Problem

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 169,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Dual core
HP Dual core

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!