දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH AHD CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP
4CH AHD CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)
8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,700

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH AHD CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP
4CH AHD CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,350

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIFI CCTV CAMERA
WIFI CCTV CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,850

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)
8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,700

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 2.4MP SONY TAIWAN
CCTV CAMERA 2.4MP SONY TAIWAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,450

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie වෝකි ටෝකි
Walkie Talkie වෝකි ටෝකි

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)
8 CHANNEL CCTV CAMERA FULL SET (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 31,700

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY
4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,900

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Channel CCTV Camera (SONY) 2.4MP
8 Channel CCTV Camera (SONY) 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,700

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA DVR HYBRID
CCTV CAMERA DVR HYBRID

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY
4 CH CCTV CAMERA FULL SET 2.4MP SONY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA DVR 4U METAL BOX
CCTV CAMERA DVR 4U METAL BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Lazer
Lazer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,200

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pioneer camera
Pioneer camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA 4 CHANNEL SET (2.4MP)
CCTV CAMERA 4 CHANNEL SET (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA SONY 2.4 AHD TAIWAN
CCTV CAMERA SONY 2.4 AHD TAIWAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,850

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 04 CH CCTV CAMERA PACKAGE ( 2.4MP) SONY
04 CH CCTV CAMERA PACKAGE ( 2.4MP) SONY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 21,350

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CH CCTV Camera Full Set (SONY) 2.4MP
4 CH CCTV Camera Full Set (SONY) 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,600

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FINGER PRINT TIME ATTENDANCE
FINGER PRINT TIME ATTENDANCE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,499

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA SONY 2.4 AHD TAIWAN
CCTV CAMERA SONY 2.4 AHD TAIWAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA SONY 2 .4 AHD 3.6M
CCTV CAMERA SONY 2 .4 AHD 3.6M

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,450

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA SONY 2.4 AHD TAIWAN
CCTV CAMERA SONY 2.4 AHD TAIWAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA DVR AHD 5IN1 8/16/32
CCTV CAMERA DVR AHD 5IN1 8/16/32

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV CAMERA AND HYBRID DVRS 5IN1 4/8
CCTV CAMERA AND HYBRID DVRS 5IN1 4/8

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 CHANNEL CCTV CAMERA (SONY) 2.4MP
4 CHANNEL CCTV CAMERA (SONY) 2.4MP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,600

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Channel CCTV Camera Full Set (2.4MP)
8 Channel CCTV Camera Full Set (2.4MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 33,700

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!