දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED LIGHT (HIGH POWER ZK BULB)
LED LIGHT (HIGH POWER ZK BULB)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD OR FLASH LIGHT
LED FLOOD OR FLASH LIGHT

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED rechargeable bulb
LED rechargeable bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 360

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable batteries
Rechargeable batteries

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie
Walkie Talkie

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 9
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV IP camera 2.8mm
CCTV IP camera 2.8mm

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,900

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4k Wifi camera Sports 16MP Ultra HD
4k Wifi camera Sports 16MP Ultra HD

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,900

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4 USB Power Socket
4 USB Power Socket

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine
Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Stylish Lamp Shades
Stylish Lamp Shades

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Glass Thermometer (0-100°C)
Glass Thermometer (0-100°C)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 700

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - EMERGENCY LIGHT
EMERGENCY LIGHT

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermostat - Tem Controller incubator
Thermostat - Tem Controller incubator

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 3 IN ONE LED
3 IN ONE LED

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - B2+ Smart Digital Handheld POS
B2+ Smart Digital Handheld POS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,200

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - B1 Smart Digital Handheld POS
B1 Smart Digital Handheld POS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,200

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Batta - B2 (Handheld POS Solution)
Batta - B2 (Handheld POS Solution)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 58,500

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Bulb
LED Bulb

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!