දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 CHANNEL CCTV CAMERA PACKAGE
8 CHANNEL CCTV CAMERA PACKAGE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Super LED Lamp Light
Super LED Lamp Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 690

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Super LED Lamp Light
Super LED Lamp Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - AS-716-L- Aiko LED Lamp Light
AS-716-L- Aiko LED Lamp Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,099

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HY-1108- Shocker Torch
HY-1108- Shocker Torch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,499

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Portable Refrigerator
Portable Refrigerator

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,999

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HRB 5000mAh 14.8V 4S Lipo Battery
HRB 5000mAh 14.8V 4S Lipo Battery

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - iMAX B6 Digital Battery Balance Charger
iMAX B6 Digital Battery Balance Charger

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Walkie Talkie (Short Range)
Walkie Talkie (Short Range)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - B2+ Smart Digital Handheld POS
B2+ Smart Digital Handheld POS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 69,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - B1 Smart Digital Handheld POS
B1 Smart Digital Handheld POS

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 64,600

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Sale Batta - B2 (Handheld POS Solution)
Sale Batta - B2 (Handheld POS Solution)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 58,500

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Timer control curcuite cycle 220v/DC
Timer control curcuite cycle 220v/DC

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Enet M50 Digital Voice Recorder 4GB
Enet M50 Digital Voice Recorder 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,199

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Wooden Alarm Clock VST-862 LED
Digital Wooden Alarm Clock VST-862 LED

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,899

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Aiko LED Lamp Light AS-648-L
Aiko LED Lamp Light AS-648-L

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,250

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Aiko LED Lamp Light AS-716-L
Aiko LED Lamp Light AS-716-L

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,099

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Aiko Super LED Lamp Light AS-666
Aiko Super LED Lamp Light AS-666

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 690

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Aiko Super LED Lamp Light AS-679-L
Aiko Super LED Lamp Light AS-679-L

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 999

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Aiko Rechargeable LED Lamp Light
Aiko Rechargeable LED Lamp Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 30
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fax machine
Fax machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine
Photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,000

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - mingke cuttur & plotter
mingke cuttur & plotter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable battery
Rechargeable battery

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 52
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Canon iX6870 Single Function Printer
Canon iX6870 Single Function Printer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!