දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Amazon Kindle Paperwhite 3 7th gen
Amazon Kindle Paperwhite 3 7th gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming PC
Gaming PC

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 225,000

පැය 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tab 2
Tab 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo laptop
Lenovo laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell I5 2nd generation
Dell I5 2nd generation

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo Pc(4 Gb+gtx660)
Core 2 Duo Pc(4 Gb+gtx660)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo 2.3/ 2.2
Core 2 Duo 2.3/ 2.2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Z83 Ii Mini Pc Intel Atom Windows 10
Z83 Ii Mini Pc Intel Atom Windows 10

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASUS VIVOBOOK S15 /RAM 8GB/NVIDIA2GBVGA
ASUS VIVOBOOK S15 /RAM 8GB/NVIDIA2GBVGA

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung j max
Samsung j max

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo E8400 DDR3 4GB
Core 2 Duo E8400 DDR3 4GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab E (9.6)
Samsung Galaxy Tab E (9.6)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Em350 Laptop
Em350 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASUS ROG G752VS - i7 GTX1070 32GB RAM
ASUS ROG G752VS - i7 GTX1070 32GB RAM

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 300,000

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba laptop
Toshiba laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 Laptop For Sale
i3 Laptop For Sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Microsoft Surface Pro
Microsoft Surface Pro

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 177,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Core i3 6th gen Laptop
Acer Core i3 6th gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba Satellite i7 Laptop
Toshiba Satellite i7 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 29
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad 6th generation
Apple iPad 6th generation

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 33
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini-Pc T7 2/32GB Win 10 64 Bit
Mini-Pc T7 2/32GB Win 10 64 Bit

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4G Android 6.0 4GB+64GB Tablet Pc
4G Android 6.0 4GB+64GB Tablet Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 40
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Think Pad
Think Pad

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 40
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp laptop
Hp laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,900

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!