දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dual Core Computer
Dual Core Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Pentium 4 HT Computers
Pentium 4 HT Computers

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,300

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Air 1 64GB
Apple Air 1 64GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 Computer 2nd Gen
Core i3 Computer 2nd Gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - P4 Computer
P4 Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core 2 Duo E7500(2.93ghz)
Dell Core 2 Duo E7500(2.93ghz)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I3 2 Gen Computer
Dell I3 2 Gen Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Singer Notebook
Singer Notebook

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,250

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming Computer
Gaming Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - IBM CPU Windows XP
IBM CPU Windows XP

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Used PC
Used PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Core i3 8th Gen Laptop Brandnew
Lenovo Core i3 8th Gen Laptop Brandnew

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,900

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Huawei T3 7'' Tab
Huawei T3 7'' Tab

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,990

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple Air 1 64GB
Apple Air 1 64GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core i3 Laptop
Dell Core i3 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,900

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i5 4th gen / 8GB RAM 500GB HDD
Core i5 4th gen / 8GB RAM 500GB HDD

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 32
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple I Mac 2017
Apple I Mac 2017

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 190,000

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop Computer
Desktop Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer
Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple iPad 3 Wifi Cellular 64GB
Apple iPad 3 Wifi Cellular 64GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 39
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP AMD Dual Core Laptop
HP AMD Dual Core Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,900

දින 42
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 4th Gen
I3 4th Gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 43
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Machine computer
Machine computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 45
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP i5 3rd gen Computer
HP i5 3rd gen Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 46
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core 2 Duo 3.00GHz
Dell Core 2 Duo 3.00GHz

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!