මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පුත්තලම නගරය TV ස්ටෑන්ඩ්, මේස සහ කැබිනට් විකිණීමට

දැන්විම් 264 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
කණගාටුයි! ඔබගේ සෙවීම සඳහා ගැලපෙන දැන්වීම් පුත්තලම නගරයහි නොමැත. ඔබට දැන් ශ්‍රී ලංකාවහි සියලුම දැන්වීම් පෙන්වනු ඇත.