දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Original i max b6 mini
Original i max b6 mini

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

පැය 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Zippy Lipo battery.
Zippy Lipo battery.

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

පැය 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Brother Fax Machine
Brother Fax Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - JAPAN WALKI TALKI SET
JAPAN WALKI TALKI SET

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - KENWOOD WALKI TALKI
KENWOOD WALKI TALKI

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SAMSUNG DIGITAL PHOTO FRAME
SAMSUNG DIGITAL PHOTO FRAME

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital multimeter ac dc tester
Digital multimeter ac dc tester

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM
WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital portable weight food scale
Digital portable weight food scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Raspberry Pi 3 Model B +
Raspberry Pi 3 Model B +

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 60M laser Distance measuring tape
60M laser Distance measuring tape

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - High Quality Adjustable Power Supply
High Quality Adjustable Power Supply

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - JAPAN WALKI TALKI
JAPAN WALKI TALKI

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED BULB
LED BULB

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 900

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fax machine brother
Fax machine brother

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DIGITAL PHOTO FRAME-JAPAN
DIGITAL PHOTO FRAME-JAPAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 16 Channel CCTV Camera
16 Channel CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 185,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 8 Channel CCTV System
8 Channel CCTV System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 105,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register
Cash register

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 42
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY DIGITAL PHOTO FRAME-JAPAN
SONY DIGITAL PHOTO FRAME-JAPAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 47
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Motorola Cordless Phone
Motorola Cordless Phone

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!