දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SANYO DIGITAL PHOTO FRAME
SANYO DIGITAL PHOTO FRAME

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM (NEW STOCK)
WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM (NEW STOCK)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led Night Lamp
Led Night Lamp

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 400

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - led board red
led board red

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Table Lamp Rechargeable
Table Lamp Rechargeable

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,100

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital portable kitchen weight scale
Digital portable kitchen weight scale

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash machine
Cash machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH CCTV camera system (hikvision)
4CH CCTV camera system (hikvision)

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba Photo Copy Machine
Toshiba Photo Copy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 10
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Oscilloscope Huntek 6022be
Oscilloscope Huntek 6022be

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Fingerprint machine
Fingerprint machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 16
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DJ moving head light
DJ moving head light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Photo Frame Keian BRAND NEW
Digital Photo Frame Keian BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Lightning earthing device/අකුණු සන්නායකය
Lightning earthing device/අකුණු සන්නායකය

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Solar 16 LED Bulb Light 7W
Solar 16 LED Bulb Light 7W

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,300

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SONY DIGITAL PHOTO FRAME-JAPAN
SONY DIGITAL PHOTO FRAME-JAPAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV CAMERA
HIKVISION CCTV CAMERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,700

දින 36
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital multimeter ac dc tester
Digital multimeter ac dc tester

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Zhaoxin power supply
Zhaoxin power supply

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic cashier
Electronic cashier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electron Casiar
Electron Casiar

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 39
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HIKVISION CCTV CAMERA
HIKVISION CCTV CAMERA

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 44
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 60M laser Distance Measuring Tape
60M laser Distance Measuring Tape

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 46

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!