දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH Hikvision CCTV Camera
4CH Hikvision CCTV Camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Money Machine
Money Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Canon ipf 771 printer A0 A1 A2 A3
Canon ipf 771 printer A0 A1 A2 A3

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 220,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panel Light
LED Panel Light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 900

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM
WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 18,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED limax
LED limax

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 60M laser distance measuring tape
60M laser distance measuring tape

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV 16 Channel Digital Multiplexer
CCTV 16 Channel Digital Multiplexer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 22,000

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multi socket power extension code
Multi socket power extension code

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RICOH COLOUR PHOTOCOPY MACHINE
RICOH COLOUR PHOTOCOPY MACHINE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 24
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CORDLESS HAND SET & CORDED PHONE
CORDLESS HAND SET & CORDED PHONE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 14,000

දින 25
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - E Studio 205 photocopy machine
E Studio 205 photocopy machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM
WIRELESS HOME SECURITY SYSTEM

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 16,500

දින 31
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Drivers
LED Drivers

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - KONICA MINOLTA C200
KONICA MINOLTA C200

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Arduino Robotic parts
Arduino Robotic parts

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 900

දින 38
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Multimeter
Multimeter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 46
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba printing machine
Toshiba printing machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 60,000

දින 53
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Lamp Sheds
Lamp Sheds

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 58
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine Toshiba
Photocopy Machine Toshiba

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 59
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ceiling | Pendant Lamp Shade From UK
Ceiling | Pendant Lamp Shade From UK

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 59
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED DISPLAY BOARD MAKE
LED DISPLAY BOARD MAKE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 199
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED BULB
LED BULB

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120

දින 439

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!