දැන්විම් 195 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Usb Lan Card Ethernet Network Adapter
Usb Lan Card Ethernet Network Adapter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 850

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop Notebook Pouch Cover Protecter
Laptop Notebook Pouch Cover Protecter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 600

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Pro Link Ups 1200sfc
Pro Link Ups 1200sfc

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gaming pc
Gaming pc

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 55,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion
Bell 4G - 15 Mins Activation Promotion

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GTX 1060 3GB OC
GTX 1060 3GB OC

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - DDR3 4GB Laptop RAM
DDR3 4GB Laptop RAM

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 2960 TT-L 24 Ports L2 Switch
Cisco 2960 TT-L 24 Ports L2 Switch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco ASA 5510 Firewall with UNLIMITED hosts
Cisco ASA 5510 Firewall with UNLIMITED hosts

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco Aironet AIR-LAP1142N-N-K9 Standalone Access Point
Cisco Aironet AIR-LAP1142N-N-K9 Standalone Access Point

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Cisco 3750 Layer-3 48-Ports PoE switch
Cisco 3750 Layer-3 48-Ports PoE switch

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Gtx560 oc VGA CARDS 1GB
Gtx560 oc VGA CARDS 1GB

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Laptop cooling Pad/pal
Laptop cooling Pad/pal

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Monitor
Monitor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - WiFi USB Adapters
WiFi USB Adapters

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - SATA to usb adapter
SATA to usb adapter

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - R9 270 X
R9 270 X

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - GT 740 VGA
GT 740 VGA

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Prolink 650 UPS
Prolink 650 UPS

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Ram DDR2( KVR800D2N6/1G )
Ram DDR2( KVR800D2N6/1G )

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - H61 GiGabyte
H61 GiGabyte

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Expert-SLT 4G- WiFi- Router
Expert-SLT 4G- WiFi- Router

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Seagate 320gb
Seagate 320gb

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Telecom- SLT 4G WiFi Routers
Telecom- SLT 4G WiFi Routers

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කොළඹ - Intel Core I5 4th Gen 4590 Processor
Intel Core I5 4th Gen 4590 Processor

කොළඹ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!