දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - UNO R3 ATMEGA 328
UNO R3 ATMEGA 328

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Cameras, DVR's, NVR's
CCTV Cameras, DVR's, NVR's

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine 230
Photocopy machine 230

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Stopwatch Waterproof Outdoor
Digital Stopwatch Waterproof Outdoor

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Phase Sequence Rotation Meter Indicator
Phase Sequence Rotation Meter Indicator

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Temperature Data Logger Recorder USB
Temperature Data Logger Recorder USB

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Leveler Horizon Vertical Aligner
Laser Leveler Horizon Vertical Aligner

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Floatless Level Switch Controller 220V
Floatless Level Switch Controller 220V

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Thermostat Controller Temperature Alarm
Thermostat Controller Temperature Alarm

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Electronic Micrometer Tool 25mm
Digital Electronic Micrometer Tool 25mm

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Soil Moisture Meter RAPITEST Luster Leaf
Soil Moisture Meter RAPITEST Luster Leaf

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Led well
Led well

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 175

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine 207
Photocopy machine 207

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ULTRASONIC SENSOR (HC-SR04)
ULTRASONIC SENSOR (HC-SR04)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 248

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PIR MOTION SENSOR
PIR MOTION SENSOR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 280

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - I2C SERIAL LCD DISPLAY
I2C SERIAL LCD DISPLAY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 785

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ARDUINO DISPLAY KIT
ARDUINO DISPLAY KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash register
Cash register

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BATTERY CHARGING MODULE 1A
BATTERY CHARGING MODULE 1A

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 120

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOUCH SWITCH BUTTON
TOUCH SWITCH BUTTON

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SMART TRACKING MOTOR DIY KIT
SMART TRACKING MOTOR DIY KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS GSM GPRS MODULE
WIRELESS GSM GPRS MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - UNO R3 ATMEGA 328
UNO R3 ATMEGA 328

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RFID READER IC CARD PROXIMITY
RFID READER IC CARD PROXIMITY

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PRO MINI (ARDUINO-COMPATIBLE)
PRO MINI (ARDUINO-COMPATIBLE)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 620

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - NODE MCU ESP8266 DEVELOPMENT BOARD
NODE MCU ESP8266 DEVELOPMENT BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - NANO V3.0 MINI USB ATMEGA328
NANO V3.0 MINI USB ATMEGA328

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,550

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!