වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Cameras, DVR's, NVR's
CCTV Cameras, DVR's, NVR's

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Kits
CCTV Camera Kits

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 43,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Wi Fi Cctv Camera Ki Ts
Wi Fi Cctv Camera Ki Ts

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Techno Plus Reload Machine
Techno Plus Reload Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RFID / Membership card Readers
RFID / Membership card Readers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mosquitoes Zapper Dual Light
Mosquitoes Zapper Dual Light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,999

දින 3
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger print time attendance system
Finger print time attendance system

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine 256 SE
Photocopy Machine 256 SE

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 7
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba 166 photocopy
Toshiba 166 photocopy

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 40,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Water TDS PPM Meter Hardness Tester
Water TDS PPM Meter Hardness Tester

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser Tachometer Non Contact RPM Meter
Laser Tachometer Non Contact RPM Meter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine 207
Photocopy machine 207

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Rice Paddy Grain Cinnamon Moisture Meter
Rice Paddy Grain Cinnamon Moisture Meter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Name Board / Digital
LED Name Board / Digital

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Nec Projector
Nec Projector

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Laser IR Digital Thermometer 380° C
Laser IR Digital Thermometer 380° C

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Gem Diamond Tester Selector Meter
Gem Diamond Tester Selector Meter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Paint Thickness Gauge Meter Elcometer
Paint Thickness Gauge Meter Elcometer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 24,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Vernier Caliper 150mm 6 Inch
Digital Vernier Caliper 150mm 6 Inch

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,800

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Decibel Sound Level Meter Data Logger
Decibel Sound Level Meter Data Logger

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Digital Lux Meter HYELEC Luminometer
Digital Lux Meter HYELEC Luminometer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy machine 167
Photocopy machine 167

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Pabx Intercom Phone Systems
Pabx Intercom Phone Systems

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Blue Laser for Dancing Floor
Blue Laser for Dancing Floor

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine 167
Photocopy Machine 167

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 48,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!