දැන්විම් 116 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Cameras, DVR's, NVR's
CCTV Cameras, DVR's, NVR's

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED DISPLAY WALL
LED DISPLAY WALL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WiFi CCTV Camera KITs
WiFi CCTV Camera KITs

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Kits
CCTV Camera Kits

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 43,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Cameras, DVR's, NVR's
CCTV Cameras, DVR's, NVR's

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Double Chip Flasher
LED Double Chip Flasher

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,450

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Flasher
LED Flasher

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 750

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Panel Lights
LED Panel Lights

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger print time attendance system
Finger print time attendance system

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Moisture Meter
Moisture Meter

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 9,500

දින 2
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - NEC SL1000
NEC SL1000

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 150,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Epson L800 Printer
Epson L800 Printer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 20,000

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Kitchen Cooking Food Candy Thermometer
Kitchen Cooking Food Candy Thermometer

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera System
CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 38,990

දින 12
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Chandellier light
Chandellier light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ELECTRONIC LUGGAGE SCALE
ELECTRONIC LUGGAGE SCALE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 990

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - REED SENSOR MODULE
REED SENSOR MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - D-Link Colt camera
D-Link Colt camera

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,000

දින 13
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BULB LED LIGHT, 360°IP CAMERA
BULB LED LIGHT, 360°IP CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,200

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ULTRASONIC SENSOR (HC-SR04)
ULTRASONIC SENSOR (HC-SR04)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WIRELESS GSM GPRS MODULE
WIRELESS GSM GPRS MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 950

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - USB TO TTL
USB TO TTL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 265

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - UNO R3 ATMEGA 328 DEVELOPMENT BOARD
UNO R3 ATMEGA 328 DEVELOPMENT BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOUCH SWITCH BUTTON SELF-LOCK MODULE
TOUCH SWITCH BUTTON SELF-LOCK MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RF TRANSMITTER AND RECEIVER KIT
RF TRANSMITTER AND RECEIVER KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 170

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SERIAL INTERFACE BOARD MODULE
SERIAL INTERFACE BOARD MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RFID READER IC CARD PROXIMITY MODULE
RFID READER IC CARD PROXIMITY MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!