වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 64 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - M- audio oxygen49 key board
M- audio oxygen49 key board

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mic wire
Mic wire

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb
Intelligent Emergency Hybrid LED Bulb

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 395

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - WiFi CCTV Camera KITs
WiFi CCTV Camera KITs

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 32,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Kits
CCTV Camera Kits

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 43,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Cameras, DVR's, NVR's
CCTV Cameras, DVR's, NVR's

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MQ-7 CARBON MONOXIDE MODULE
MQ-7 CARBON MONOXIDE MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 520

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MINI GEAR MICRO 9G SERVO
MINI GEAR MICRO 9G SERVO

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 360

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MICROPHONE SENSOR MODULE
MICROPHONE SENSOR MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LEONARDO PRO MICRO
LEONARDO PRO MICRO

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LM393 TOUCH BUTTON SENSOR MODULE
LM393 TOUCH BUTTON SENSOR MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - UNO R3 ATMEGA 328 DEVELOPMENT BOARD
UNO R3 ATMEGA 328 DEVELOPMENT BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,490

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - MOTOR ELECTRONIC DIY KITS
MOTOR ELECTRONIC DIY KITS

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,500

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - SERIAL INTERFACE BOARD MODULE
SERIAL INTERFACE BOARD MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RF TRANSMITTER AND RECEIVER KIT
RF TRANSMITTER AND RECEIVER KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 170

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PRO MINI ENHANCEMENT
PRO MINI ENHANCEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 620

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - RFID READER IC CARD PROXIMITY MODULE
RFID READER IC CARD PROXIMITY MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 650

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - REAL TIME CLOCK MODULE
REAL TIME CLOCK MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 200

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ESP8266 DEVELOPMENT BOARD
ESP8266 DEVELOPMENT BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - ARDUINO LCD DISPLAY MODULE
ARDUINO LCD DISPLAY MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 430

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - PIR MOTION SENSOR
PIR MOTION SENSOR

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 280

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - IR WIRELESS REMOTE CONTROL
IR WIRELESS REMOTE CONTROL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 315

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - HUMIDITY SENSOR MODULE
HUMIDITY SENSOR MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 475

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - FUNDUINO GAMEPAD JOYSTICK SHIELD
FUNDUINO GAMEPAD JOYSTICK SHIELD

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,250

දින 6
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - DC-DC STEP-UP MODULE
DC-DC STEP-UP MODULE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!