දැන්විම් 130 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i5 apple imac 2.7GHz
Core i5 apple imac 2.7GHz

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 Gaming PC full set box
I3 Gaming PC full set box

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron Core i3 7th Gen Laptop 1TB
Dell Inspiron Core i3 7th Gen Laptop 1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3543 Core i3 5th Gen Laptop
Dell 3543 Core i3 5th Gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron Core i7 Gaming Laptop 8GB
Dell Inspiron Core i7 Gaming Laptop 8GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen Lenovo Idea pad Core i5 Laptop
7th Gen Lenovo Idea pad Core i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP EliteBook 840 Core i5 6th Gen Laptop
HP EliteBook 840 Core i5 6th Gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Gaming Laptop 12GB RAM + 1TB
Lenovo Gaming Laptop 12GB RAM + 1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 13.3" ASUS Core i5 Touchscreen Laptop
13.3" ASUS Core i5 Touchscreen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Latitude E6320 Core i5 Laptop
Dell Latitude E6320 Core i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo G50 Core i5 5th Gen Laptop 8GB
Lenovo G50 Core i5 5th Gen Laptop 8GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen i5 4GB NVidia 940MX
8th Gen i5 4GB NVidia 940MX

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Core i5 7th Gen Laptop NVIDIA 940MX
Acer Core i5 7th Gen Laptop NVIDIA 940MX

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo Computer
Core 2 Duo Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL Lap i7
DELL Lap i7

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming pc i3
Gaming pc i3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 3542 Core i3 4thGen Laptop
Dell Inspiron 3542 Core i3 4thGen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP (USA) Touch BeatsAudio Laptop 1TB|8GB
HP (USA) Touch BeatsAudio Laptop 1TB|8GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i5 5th Gen Laptop 8GB| 1TB
HP Core i5 5th Gen Laptop 8GB| 1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP ENVY m6 FullHD Touchscreen Laptop
HP ENVY m6 FullHD Touchscreen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy tab e
Samsung Galaxy tab e

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo ThinkPad Core i5 6th Gen Laptop
Lenovo ThinkPad Core i5 6th Gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei tab
Huawei tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba C55D (USA) 6thGen Laptop 1TB|8GB
Toshiba C55D (USA) 6thGen Laptop 1TB|8GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,990

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp laptop
Hp laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!