දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera Accessories
CCTV Camera Accessories

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera
CCTV Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Jewelry scale mini
Jewelry scale mini

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,555

පැය 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Security Tag for Cloth
Security Tag for Cloth

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronics Cash Registers
Electronics Cash Registers

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counter
Cash Counter

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Register
Cash Register

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 8
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Drawers New
Cash Drawers New

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Billing Unit
Billing Unit

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine Toshiba
Photocopy Machine Toshiba

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125,000

දින 15
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera – Network Cable
CCTV Camera – Network Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

දින 17
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Colour photocopy konica
Colour photocopy konica

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - POS Hardware
POS Hardware

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 15,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Bixolon 275ii Printer new
Bixolon 275ii Printer new

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Projector Xseries
Projector Xseries

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 13,000

දින 19
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera – USB Cable
CCTV Camera – USB Cable

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Point (POS) Terminal
Point (POS) Terminal

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 30,000

දින 20
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Restaurant System
Restaurant System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 85,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Tag antenna EAS Systems unites
Tag antenna EAS Systems unites

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 21
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Finger Print Attendance System
Finger Print Attendance System

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 22
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera - VGA Cables
CCTV Camera - VGA Cables

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 190

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera - HDMI Cables
CCTV Camera - HDMI Cables

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 500

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Steal Boxes - 3U Racks
Steal Boxes - 3U Racks

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV Camera wire
CCTV Camera wire

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,800

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - CCTV කැමරා - Power Supply
CCTV කැමරා - Power Supply

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - BOSS RC-30 Loop Station
BOSS RC-30 Loop Station

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 65,000

දින 23
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Cash Counter (Fake Note Detector )
Cash Counter (Fake Note Detector )

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!