දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4Ch Hik-Vision CCTV Camera System
4Ch Hik-Vision CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 49,900

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Toshiba e studio 232
Toshiba e studio 232

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 18
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4CH Hik-Vision CCTV Camera Package
4CH Hik-Vision CCTV Camera Package

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 50,000

දින 26
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Generator battery charger
Generator battery charger

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,800

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Crystaljet 510 boards
Crystaljet 510 boards

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 27
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Ultra Isolation Transformer
Ultra Isolation Transformer

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

දින 28
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Antminer S9
Antminer S9

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 80,000

දින 29
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Light with solar charging
LED Light with solar charging

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Lamp shades
Lamp shades

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,000

දින 33
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA E-Studio 256 Photocopier
TOSHIBA E-Studio 256 Photocopier

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 70,000

දින 34
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Richo MPC 2550/2551 Photocopy Machine
Richo MPC 2550/2551 Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 90,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - TOSHIBA E-Studio 356 Photocopy Machine
TOSHIBA E-Studio 356 Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 75,000

දින 35
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Dahua 4 Channel AHD CCTV System
Dahua 4 Channel AHD CCTV System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 37
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Video wall
LED Video wall

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,000,000

දින 55
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED light
LED light

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 95

දින 55
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - home security system
home security system

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 19,000

දින 56
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 4ch CCTV Camera System
4ch CCTV Camera System

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 55,000

දින 57
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Photocopy Machine
Photocopy Machine

කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 250,000

දින 213

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!