දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP EliteBook 840-Corei5-6th Gen
HP EliteBook 840-Corei5-6th Gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 132,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus Core I7 4th Gen Laptop
Asus Core I7 4th Gen Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Minipad
Minipad

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Tablet
Tablet

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus 7th generation I5 laptop
Asus 7th generation I5 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Macbook Air 2011 mid
Macbook Air 2011 mid

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE 2 DUO COMPUTER
CORE 2 DUO COMPUTER

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,800

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell core i3 laptop
Dell core i3 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 6th gen Gaming PC
I5 6th gen Gaming PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Core i5 laptop
Intel Core i5 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple MacBook Air 13’
Apple MacBook Air 13’

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 160,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Tab4
Samsung Tab4

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Galaxy J Max
Samsung Galaxy J Max

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DELL OPTIPLEX 980 CORE i3 CPU
DELL OPTIPLEX 980 CORE i3 CPU

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ipad Mini
Ipad Mini

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP CQ41 i3 Laptop
HP CQ41 i3 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,900

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop
Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Greentel V10 10.1 Inches Tab
Greentel V10 10.1 Inches Tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DELL I3 LAPTOP
DELL I3 LAPTOP

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ECDREAM Mini PC w Intel Bluetooth
ECDREAM Mini PC w Intel Bluetooth

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,999

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Black colour Dell laptop
Black colour Dell laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Core 500 Gb Hard 4 Ram
Intel Core 500 Gb Hard 4 Ram

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp i5 Laptop
Hp i5 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 29
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Nec versapro
Nec versapro

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell with R7 240 2gb GPU
Dell with R7 240 2gb GPU

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!