දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Processor Core 2 duo
Processor Core 2 duo

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 ram
DDR2 ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GAMING MOUSE
GAMING MOUSE

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 3G Router
3G Router

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop ram 2GB
Laptop ram 2GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell display
Dell display

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 1TB External Hard Disk
1TB External Hard Disk

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS Printer DOT Matrix 76mm
POS Printer DOT Matrix 76mm

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DIALOG 4G WiFi ROUTER
DIALOG 4G WiFi ROUTER

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dell inspiron battery
Dell inspiron battery

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei 4G Dongle
Huawei 4G Dongle

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ESPON POS PRINTER
ESPON POS PRINTER

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Blutooth Usb Music Adapter
Blutooth Usb Music Adapter

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 8GB DDR4 laptop ram
8GB DDR4 laptop ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Pc cooling fans
Pc cooling fans

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop Hard Drive
Laptop Hard Drive

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Msi gt 710 2gb ddr3 vga card
Msi gt 710 2gb ddr3 vga card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SeaGate 1TB Hard Disk
SeaGate 1TB Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Konika Colour Photocopy Toner
Konika Colour Photocopy Toner

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Ricoh Colour Photocopy Toner
Ricoh Colour Photocopy Toner

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Konika Minolta Colour Photocopy Toner
Konika Minolta Colour Photocopy Toner

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - 1st Month Rental Free
Bell 4G - 1st Month Rental Free

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei Antenna (Dongle/router)
Huawei Antenna (Dongle/router)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 4GB DDR3 Transcend jet ram
4GB DDR3 Transcend jet ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,250

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SAMSUNG 80GB hard
SAMSUNG 80GB hard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!