දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer
Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Slim Mini PC
Intel Slim Mini PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I7 4GBDDRIII/500GB/1GB VGA DESKTOP COMPUTER
CORE I7 4GBDDRIII/500GB/1GB VGA DESKTOP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo computer
Core 2 Duo computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 Dell laptop
I3 Dell laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo Full Set
Core 2 Duo Full Set

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I5 2 Nd Gen Desktop Computer with Brand New Casing
Core I5 2 Nd Gen Desktop Computer with Brand New Casing

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I3 2 Nd Gen Desktop Computer with Hp Brandnew Printer
Core I3 2 Nd Gen Desktop Computer with Hp Brandnew Printer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dekstop Pc
Dekstop Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 3 gen
I5 3 gen

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung computer
Samsung computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2 Quard Q6600
Core2 Quard Q6600

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Ssd Lenovo Laptop
Ssd Lenovo Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 2ND GEN 2GB/320GB DESKTOP COMPUTER
CORE I3 2ND GEN 2GB/320GB DESKTOP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Allinone Computer
Hp Allinone Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Laptop
Hp Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Chrome Book
Hp Chrome Book

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo X230
Lenovo X230

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming laptop
Gaming laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 6gb gaming
I3 6gb gaming

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Macbook Pro 12 Mid
Macbook Pro 12 Mid

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 Computer
i3 Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 5th Gen, 500 Gb Hard Disk
5th Gen, 500 Gb Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Galaxy Tab S 10.5
Samsung Galaxy Tab S 10.5

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Huawei Media⁩pad
Huawei Media⁩pad

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!