දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Intel H61
Intel H61

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 500GB SATA DESKTOP HARD DISK
500GB SATA DESKTOP HARD DISK

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BRANDNEW LAPTOP CHAGERS DELL/SONY/ACER/ASUS/HP
BRANDNEW LAPTOP CHAGERS DELL/SONY/ACER/ASUS/HP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17 LCD WIDE SCREEN MONITOR
17 LCD WIDE SCREEN MONITOR

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BRANDNEW LAPTOP 15 INCH 30 PIN LED SCREEN PANEL
BRANDNEW LAPTOP 15 INCH 30 PIN LED SCREEN PANEL

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22 inch branded led monitor with hdmi
22 inch branded led monitor with hdmi

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Network cable
Network cable

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - PROLINK PRO 700C UPS
PROLINK PRO 700C UPS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ORIGINAL 8GB 3.0 USB PENDRIVE
ORIGINAL 8GB 3.0 USB PENDRIVE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LAPTOP 2GB DDRIII RAM
LAPTOP 2GB DDRIII RAM

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Huawei E 5573 4G ROUTER NEW
Huawei E 5573 4G ROUTER NEW

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,700

දින 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DESKTOP 2GB DDRIII RAM
DESKTOP 2GB DDRIII RAM

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 22 INCH BRANDED LED MONITOR WITH HDMI
22 INCH BRANDED LED MONITOR WITH HDMI

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DESKTOP 250GB SATA HARD DISK
DESKTOP 250GB SATA HARD DISK

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dialog 4G Router offers
Dialog 4G Router offers

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS /BILLIN SYSTEMS
POS /BILLIN SYSTEMS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop 320gb Sata Hard Disk
Laptop 320gb Sata Hard Disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Business Management System (POS/Billing)
Business Management System (POS/Billing)

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - POS SYSTEM
POS SYSTEM

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 19 INCH BRANDED LED WIDE MONITOR
19 INCH BRANDED LED WIDE MONITOR

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,900

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BRANDNEW PROLINK PRO701SFC UPS
BRANDNEW PROLINK PRO701SFC UPS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 8
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Core 2 Quad Motherboard
Core 2 Quad Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Dialog 4G Router Packages Available
Dialog 4G Router Packages Available

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 11
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BILLING SYSTEM
BILLING SYSTEM

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Network Cable
Network Cable

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!